Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar Nr 6

Sjømakt i det 21. århundre.

Generell informasjon

Seminarets hovedmål var å belyse begrepet sjømakt i sin videste forstand og spesielt i et norsk perspektiv. Dette for å bidra til å synliggjøre betydningen og øke erkjennelse av den maritime dimensjon for Norge som kyststat og ledende sjøfartsnasjon. Dessuten inngikk som vanlig formålet med å etablere en faglig og sosial samling som kan gi impulser i arbeidet for “Sjøforsvarets tarv og utvikling”.

Målgruppe var Sjømilitære Samfunds medlemmer, sikkerhetspolitisk miljø, Storting, Forsvarsdepartement, maritime næringer og media.

Seminarutvalg

I forbindelse med forberedelsene til Ulvikseminaret ble det nedsatt seminarutvalg for å ta seg av tilrettelegging og gjennomføring. Utvalget bestod av: Admiral Torolf Rein, Kontreadmiral Egil Jørgen Eikanger, Kommandør Jon Meyer, Kommandørkaptein Trond Grytting, Kommandørkaptein Ingvald Lunde, Orlogskaptein Bjørn Terjesen og Førstekonsulent Øystein Johannessen.

Enkelte av foredragene som ble gitt ble trykket i en spesialutgave av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.

Evaluering av Ulvikseminar 1998 - Tilhørere Årets seminar hadde som tema “Sjømakt i det 21 århundre”. Evalueringen bygger på svar med kommentarer fra over 100 deltagere.

Administrativt opplegg

Meget bra 98 stk 91% Middels 8 stk 8% Uinteressant 1 stk 1%

Tilbakemeldingene på det administrative opplegget er meget bra, de fleste er meget fornøyde. Det kan imidlertid virke som om Strand hotell ikke svarte helt til forventningene, og at dette hotellet lå for langt unna. Deltagere forlagt her har gitt uttrykk for at de følte seg “utenfor”. “Mangel” på drikke til maten, dvs at deltageren selv måtte betale, medførte endel frustrasjon/unødvendig støy for enkelte.

En deltager reiser spørsmålet om ikke seminaret er blitt i største laget. Når man kommer over et visst antall, bli atmosfæren og, ikke minst, aktiviteten i salen endret. Det har vært noen fantastiske dager, men jeg tror likevel vi skal vokte oss vel for at seminaret ikke skal bli for omfattende i antall og tidsramme, sier vedkommende.

Grunnet redusert datakapasitet på Brakanes hotell, gikk utsjekk noe tregt.

Total inntrykket er at seminaret er meget bra administret, flere uttrykker at: “bedre kan det ikke gjøres”, og at: “dette er det beste seminaret hittil”.

Tema

Meget interessant 103 stk 96% Middels 4 stk 4%

Tema for årets seminar falt så absolutt i smak, hele 96 % synes altså at temaet var meget interessant. Den generelle oppfatningen er at temaet er meget aktuelt og viktig, og som en deltager sier: “endelig fokuseres det på vår eksistensberettigelse”.

Faglig utbytte

Meget bra 83 stk 78% Middels 24 stk 22%

Det er stor enighet om at det faglige utbyttet har vært meget bra. Gjennomgangsmelodien er at nivået på foredragsholderene er meget høyt. Noen av KS–2 elevene uttrykker at de gjennom seminaret fikk en meget god start på semesteret. Det er verd å merke seg, at det for en ikke militær deltager kan bli vel mye bruk av interene uttrykk og fagspråk.

Timeplan/opplegg

Meget bra 100 stk 93% Middels 6 stk 6% Under middels 1 stk 1%

Timeplan og opplegg har vært meget godt. Møteledelsen berømmes for å ha ledet seminaret “med en fast hånd på roret” Og som en deltager uttrykker det: “Hyggelig å delta i en konferanse hvor ting skjer når de skal i følge programmet”. Endel synes øktene med en varighet på 2 ½ time kunne bli i lengste laget - litt flere luftepauser etterlyses.

Sosialt samvær

Meget bra 94 stk 87% Middels 13 stk 13%

Utbyttet av det sosiale samværet har vært meget bra og er helt uvurderlig. Det savnes flere unge deltagere.

Gruppearbeid

Meget bra 29 stk 38% Middels 44 stk 59% Under middels 2 stk 3%

Tilbakemeldingene viser at nesten 60% synes at gruppearbeidet var middels. Det kan synes om om oppgavene ble for omfattende i forhold til den avsatte tiden. Det poengteres imidlertid at gruppearbeidet er verdifullt med tanke på å bli kjent med de øvrige seminardeltagerene.

Minimesse

Meget interessant 50 stk 54% Middels 42 stk 44% Uinteressant 2 stk 2%

Tilbakemeldingene viser at over 50% synes minimessen var meget bra.

Det savnes et bedre samspill mellom foredragene og minimessen. Dette kan bedres ved neste anledning, ved å gi “sponsorene” noen minutter i plenum til å presentere seg selv.

Tilbake