Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Foto: I anledningen "Flyets dag" i Horten den 1. juni ble KNM Narvik pyntet med flagg.

Sjømilitært Forum, Oslo

Med virkning fra 2016: 
Sjømilitært Forum er avviklet og erstattet av lokalforeningen Sjømiltære Samfund - Oslo.
Mere informasjon kommer.

 

 

Sjømilitært Forum har følgende formål:

Sjømilitært Forum ble stiftet 7 juni 1986 og består av følgende foreninger:

Sjømilitært Forum fungerer som et felles forum for disse selvstendige foreningene og for tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende personell i Sjøforsvaret.

Sjømilitært Forum og Norges Reserveoffisersforbund (NROF) underskrev 9 okt en avtale som åpner for et utvidet samarbeid mellom disse organisasjonene.

Gjennomført aktivitet

Her finner du en oversikt over gjennomført aktivitet i Sjømilitære Forum.

Kontakt

Sjømilitært Forum har hjemmeside med adresse www.sjomilforum.org og kontaktadresse sj.forum@online.no

Loggbok SF

Nedenunder føres en logg over arrangementer gjennomført av Sjømilitært Forum i Oslo. Loggen er ført i omvendt kronologisk rekkefølge.

2014

 1. 2014–09–04 kl 1700 Inviterer Oslos forsvarsforening til åpent møte i Kirkesalen på Forsvarets stabsskole. Medlemmer av Sjømilitært forum er hjertelig velkomne.
 2. 2014–05–17 17.mai arrangement. Flaggheis Akerhus festning, blomsternedleggelse Tordenskjoldstatuen og blomsternedleggelse Orlogsgasten. 2014–05–08 Bekransning Bygdøynes
 3. 2014–03–26 Foredragsaften i Oslo Militære Samfund, Sjef for Kysteskaderen Flaggkommandør Henning Amundsen. Piratjakt. Rapport fra styrkesjefen etter NATOS maritime operasjoner i det Indiske hav 2013–2014
 4. 2014–02–17 Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt ”Sjøforsvaret 200 år – tilbakeblikk og fremtidsperspektiv”
 5. 2014–01–29 Rikke Lind, Generalsekretær i Redningsselskapet - Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning

 

2013

 1. 2013–11–27 Avdelingsdirektør Haakon Svane, Sjef beredskaps sekretariat i Norges Rederiforbund. ”Norsk skipsfart. Beredskapsrolle, trusler og mottiltak”
 2. 2013–10–30 Flaggkommandør Jacob Børresen. Fra kald krig til skarpe operasjoner – refleksjoner etter 50 år i tjeneste for Sjøforsvaret i og utenfor nummer
 3. 2013–09–25 Frilansjournalist Kjetil Stormark Kampen om beredskap: Er den nasjonale beredskap blitt bedre etter 22. juli?
 4. 2013–03–20 Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr., Justis - og beredskapsdepartementet: Krisehåndtering og sikkerhet; erfaringer, konsekvenser og oppfølging etter terroranslaget 22. juli 2011.
 5. 2013–02–27 Stortingets ombudsmann for Forsvaret Kommandør Kjell Arne Bratlie: Demokratikontroll og klageinstans.
 6. 2013–01–30 Thor Heyerdahl jr. Min far – fra militær karriere til spillefilmen Kon-Tiki 2012.

2012

 1. 2012–10–24 Nestkommanderende i Forsvarets Logistikkorganisasjon Kontreadmiral Morten Jacobsen. Teknisk understøttelse av Sjøforsvarets fartøyer nå og fremover.
 2. 2012–09–26 Sjef Marinejegerkommandoen Kommandørkaptein Tom Robertsen. Marinejegerkommandoen – en tidsriktig militær avdeling?
 3. 2012–05–17 Bekransning av Tordenskjoldstatuen og Orlogsgasten med etterfølgende kaffe og kake i OMS.
 4. 2012–05–08 Bekransning Bygdøynes.
 5. 2012–03–28 Professor og seniorforsker Willy Østreng. Svalbardtraktaten – har den gått ut på dato?
 6. 2012–02–29 Sjef Indre Oslofjord Sjøheimevernsområde, Kapteinløytnant Jens Christian Mikkelsen: Sjøheimevernet i dag og etter Forsvarssjefens Fagmilitære Råd.
 7. 2012–01–23 Fellesmøte med Oslo Militære Samfund – Forsvarssjefen general Harald Sunde: Status + Fagmilitært råd.

2011

 1. 2011–11–30 Kl 1800. Generalinspektøren for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt: Status i Sjøforsvaret.
 2. 2011–10–26 Kl 1800. Generalsekretær Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité. Euroen i tyske hender.
 3. 2011–09–28 Kl 1800. Erfaringer fra norsk deltagelse i luftkampanjen over Libya. Oberstløytnant Geir Ødegaard. Forsvarets stabsskole.
 4. 2011–05–17 Kl 0900 - Bekransning av Tordenskjoldstatuen. 0930 - Bekransning av Orlogsgasten. 1000 - Kaffe og kake på Forsvarsmuseet. 1130–1500 - Oslo Militære Samfunn har åpent hus for våre medlemmer
 5. 2011–03–30 Kl 1800. Nordpolen rundt i seilbåt – betraktninger om nordlige sjøruter Vernepliktig orlogskaptein Thorleif Thorleifsson
 6. 2011–02–23 Kl 1800. Kommandørkaptein Hans Kristian Kjelstrup “Produksjon av materiell stridsevne!”
 7. 2011–01–26 Kl 1800. Sjef Forsvarets Høgskole Kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen “Forsvarets skoler i utvikling.”

2010

 1. 2010–11–22 Kl 1800. Generalinspektøren for Sjøforsvaret, Kontreadmiral Haakon Bruun-Hansen. ”Status og utfordringer i Sjøforsvaret”
 2. 2010–10–27 Kl 1800. Kommandør Hans Christian Helseth, Forsvarets operativ hovedkvarter (FOH). ”NATOs maritime operasjoner”. Med hovedvekt på Counter Piracy.
 3. 2010–09–28 Kl 1800. Forsker Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier. ”USA vs. Al-Qaida - status”.
 4. 2010–04–28 Kl 1800 Kontreadmiral Jørgen Berggrav, Allied Commander Transition, Rep Europe. ”Strategiske endringsprosesser i NATO ”
 5. 2010–03–24 Kl 1800. Skipssjef på KNM ”Fridtjof Nansen” Kommandørkaptein Ole Morten Sandquist ”Erfaringer fra Operasjon Atalanta”

Kysteskadren

Etter at Sjøforsvarsstaben ble flyttet til Bergen er det ytterligere behov for å dekke hungeren etter informasjon hos medlemmene av Sjømilitært forum i Oslo. Spørsmål omkring Skjoldklassen, NH90-helikopterene, nytt logistikkfartøy og Kysteskadrens syn på at SHV styrkes og blir en minimarine, var noen av utfordringene nestkommanderende i Kysteskadren, kommandør Arnth Lien, måtte besvare onsdag 24. februar i Oslo Militære Samfund. Kommandørens glimrende foredrag favnet over hele Kysteskadrens ansvarsportefølje, og da spørsmålsrunden var over var de fleste inneforstått med at Marinen gjør maksimalt ut av de ressursene de har til rådighet. Og ikke minst er dette synliggjort ved den profesjonalitet og innsatsvilje som er blitt vist av KNM Fridtjof Nansens besetning og deres innsats i Operasjon Atalatanta utenfor Afrikas Horn.

2010–02–24 Kl 1800. Nestkommanderende i Kysteskadren Kommandør Arnth Bj Lien: ”Status og utfordringer – Kysteskadren”

Bjørnen sover?

En forventningsfull forsamling fylte storsalen i Oslo Militære Samfund til randen for å høre Jahn Otto Johansen foredra om Russland onsdag 27. januar i regi av Sjømilitært Forum. Johansen begynte med å resitere fra barnesangen ”Bjørnen sover” med trykk på ”den er ikke farlig, bare du trår varlig”. Dermed var listen lagt for 45 minutter med innsiktsfulle betraktninger om vår nabo i øst. Blant hans poenger var at man i politiske kretser må kalle en spade for en spade og ikke definere distriktspolitikk for forsvarspolitikk. Videre at han var usikker på om Forsvarets ekspedisjonsfokus er til det beste for kapasitetene i nord som blant annet overvåkning og reaksjon. Han var blant annet uenig i tidligere forsvarssjef Diesens påstand om at en eventuell krise i nord vil bli kortvarig og ikke-eksistensiell.

Forsvarspolitikerne er som Ole Brumm og sier ja takk, begge deler når det gjelder å gjøre så mye som mulig og samtidig spare penger. Konsekvensene synliggjort blant annet ved Riksrevisjonens ”risting” av Forsvaret de senere år.

Russland ble presentert på en rekke felter. Man skal ikke kimse av deres flaggplanting under pol-isen, heller ikke russernes syn på Gråsoneavtalen, og oppfordret til samarbeid med russerne der det er mulig, som en god investering for fremtiden. Man skal alltid huske at russerne har lange perspektiver, presiserte han.

Johansen var dessuten klinkende klar på at det var Georgia som startet krigen i august 2008, mens på russisk side kan man karakterisere operasjonen som en farse ettersom deres militære samband sviktet og måtte erstattes med offiserenes private mobiltelefoner. Jeltsin ble også omtalt, og ikke minst med historien da en godt animert russisk president på besøk i Norge inviterte Kong Harald til å være med til Svalbard i en russisk ubåt.

Etter spørsmålsrunden var det hele 48 deltagere som fikk spise deilig skrei sammen med hovedpersonen. Heller ikke den seansen forløp uten russiskinspirerte anekdoter.

2010–01–27 Kl 1800. Forfatter og utenrikskorespondent Jahn Otto Johansen “Vår russiske nabo etter Den kalde krigen”

2009

Sjøforsvarets status

2009–11–25 Kl 1800. Status og utfordringer i Sjøforsvaret ved kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, Generalinspektøren for Sjøforsvaret.

Piratbekjempelse

2009–10–27 kl 1830. Mens vi venter på skipssjefen - Erfaringer fra piratbekjempelsen utenfor Somalia ved journalist Jon Magnus og kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen.

Verner Vokter Virker

2009–09–30 Kl 1800. Stabssjefen i HV-staben, flaggkommandør Ketil Olsen, hold foredrag om status i HV, med hovedvekt på de maritime ressurser og oppgaver.

Det var en strålende opplagt og inspirerende flaggkommandør og fungerende Generalinspektør for Heimevernet, Ketil Olsen, som møtte en vitebegjærlig forsamling i Sjømilitært Forum 30 september. Generalinspektøren hadde blitt bedt om å foredra om Heimevernet, med hovedvekt på Sjøheimevernets oppgaver og materiell. Han innfridde på alle punkter. Det ga foredraget ytterligere dimensjoner at hans arvtaker, nyutnevnt generalmajor Kristin Lund, var tilstede, samt en av hans forgjengere i stabssjefsrollen, brigader Sigurd Hellstrøm, hadde funnet veien til vårt forum. Sistnevnte i funksjon av sitt verv som president i NROF som SMF er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale med.

Heimevernet er en liten forsvarsgren som kun trekker én milliard av Forsvarets samlede budsjett. Det er en billig forsikring for vårt territoriale forsvar, mens øvrige forsvarsgrener i stor grad har fokus utenlands for tiden. Et tankekors fra den fungerende generalinspektøren er vedlikeholdet av Heimevernets forankring i befolkningen. Med et skifte av motto fra ”Overalt Alltid” til ”Verner Vokter Virker” kan samtidig oppfattes som et tap av forankring i lokalbefolkningen. Heimevernet er tross alt arvegods etter Milorg fra 2. verdenskrig. Flaggkommandør Olsen kunne forsikre samtlige om at ankerfestet ennå ikke er tapt, men man skal være forsiktig med omstillingene og prioriteringene slik at dette ikke skjer.

På den annen side var det gledelige nyheter for de i mørkeblått. Til tross for noen leveringsforsinkelser så er Sjøheimevernet blitt betraktelig styrket i sin fartøyspark med moderne og effektive fartøyer med relevante og viktige oppgaver.

Den påfølgende spørsmålsrunden reflekterte den store interessen i den fullsatte salen, og et kritisk spørsmål om Heimevernets relevans fikk et unisont motsvar. Heimevernet er kanskje mer relevant enn noensinne.

En analyse til begjær

En dyptpløyende analyse og mange års erfaring lå til grunn for et meget innsiktsfullt og tidsriktig foredrag i Sjømilitært Forum 29. april. Flaggkommandør Jacob Børresen hadde fått oppdraget med å foredra omkring NATOs status som 60-åring, en vital og aktuell bidragsyter – eller pensjonist? På sitt eget spørsmål om NATO bør legges ned svarte Børresen; Ikke ennå, forhåpentligvis aldri. NATOs rolle for Norge er udiskutabel, kanskje noe som gjorde foredraget ekstra interessant for en av tilhørerne – den russiske forsvarsattacheen.

Det var et ubetinget krav fra flere av de fremmøtte at manuset for foredraget blir lagt ut på nett for nøyere studier. Kveldens foredrag kan du laste ned her. Virkelig verdt å lese.

Møtet ble avholdt i Oslo Militære Samfund 2009–04–29 Kl 1800.

Utenrikskommentator Bjørn Hansen leverte til gangs


Utenrikskommentator Bjørn Hansen flankert av to interesserte foredragsdeltakere. Lina Merete Mæland Knudsen (t.v.) og Iren Isfeldt. I bakgrunnen skimtes kontreadmiral Ove Sten Olsen.Det var en svært lydhør forsamling som hadde benket seg for å høre NRK-nestor og utenrikskommentator Bjørn Hansen foredra om amerikansk sikkerhetspolitikk under president Obama i Sjømilitært Forum onsdag 25. mars. Og han innfridde til gangs. Med en imponerende innsikt og dyptpløyende analyser leverte han varene i kjent og kjær Urix-stil.

Foredragsaftenen ble avsluttet med en fantastisk torskemiddag med foredragsholderen som selvskreven æresgjest. Hans takk-for-maten-tale skapte slik rungende latter at man kunne høre humring til lenge etter middagen.

Det er ikke vanskelig å forstå at Bjørn Hansen fikk de beste skussmål fra alle hold da han nylig gikk av med pensjon. Heller ikke at han med Urix fikk egen fanklubb på Facebook.

Møtet ble avholdt i Oslo Militære Samfund 2009–03–25 Kl 1800.

Høyaktuelt tema ga fullt hus


Onsdag 25. februar gikk årets andre foredrag av stabelen i Sjømilitært Forum. Denne gangen handlet det om problemene knyttet til piratvirksomhet og metoder for å bekjempe dette. Nok en gang var temaet høyaktuelt, noe som resulterte i ”stinn brakke” hvor de sist ankomne faktisk måtte stå i døren inn til foredragssalen.

Tre foredragsholdere var invitert til å foredra om temaet. Kommandørkaptein Jon Erling Tenvik innledet med noen fakta om piratvirksomheten sett gjennom MCC Northwoods øyne. Deretter presenterte leder for beredskapssekretariatet, avdelingsdirektør Arild Wegener Rederiforbundets perspektiv med fokus på handelsflåtens utfordringer. Til slutt ga kommandørkaptein Jørund Kyrkjeeide et friskt innspill som bygget rundt de to foregående briefene og så på mulighetene for fremtiden. De mange og gode spørsmålene som fulgte tydet på fengende foredrag om et interessant tema. Det skulle vise seg at samtidig som dette foredraget ble avholdt ble den politiske beslutningen fattet om å sende en norsk fregatt til EU-styrken utenfor kysten av Somalia. Med andre ord; det kunne ikke vært mer tidsaktuelt.

Møtet ble avholdt i Oslo Militære Samfund 2009–02–25 Kl 1800.

Viseadmiral Jan Reksten trakk rekordantall


Et rekordstort antall medlemmer hadde funnet veien til Oslo Militære Samfund 28. januar for å høre viseadmiral Jan Reksten gi et ærlig og usminket bilde av sin situasjon idet han nå forlater stillingen som Sjef Fellesoperativt hovedkvarter og trer inn i pensjonistenes rekker.

 

Han var innom en rekke temaer fra tanker omkring FS 07 til piratvirksomhet, via Afghanistan, flytting av hovedkvarter, mediaoppmerksomhet og ledelsesutfordringer. Det var en svært interessert og lydhør forsamling som talte nærmere hundre, og hvor flertallet deltok i den påfølgende torskemiddagen. Alle rosende ord og støtteerklæringer rørte admiralen som denne kvelden så absolutt var blant sine egne – to dager før han overlater ansvaret for Norges tyngste operative stilling til generalløytnant Harald Sunde.

Sjømilitært Forum ønsker Jan Reksten lykke til i sin nye rolle som pensjonist etter en lang og imponerende karriere.

Møtet ble avholdt i Oslo Militære Samfund. 2009–01–28.

2008

Status i Kystvakten ved sjef Kystvakten Arild-Inge Skram

Sjef Kystvakten innfridde forventningene om stolte og dyktige mannskaper, gode og hensiktsmessige fartøyer, og selvfølgelig med et budsjett som for resten av Forsvaret burde vært større. Spesielt tatt i betraktning de enorme sjøområdene de har ansvaret for. Om ikke det var nok ble det også spurt om hvorvidt Kystvakten hadde blitt forespeilet oppdrag utenfor Afrikas horn for å bekjempe sjørøveriet som herjer, men det kunne flaggkommandøren avkrefte. Det må være grenser for utfordringer i Kystvakten også.


Det var en festkledd og feststemt forsamling som tok imot sjefen for Kystvakten, flaggkommandør Arild Skram, til det siste møtet i Sjømilitært Forum før jul. Temaet for foredraget var ”Status og utfordringer i Kystvakten”, men dette var ikke grunnen til at deltakerne var dresset opp i messdress, mørk uniform og smoking. Anledningen var også årets messeaften med tilhørende treretters middag, og med både hvitt og rødt i glassene.

En engasjert kystvaktsjef foredro om status og utfordringer i Kystvakten. Fra venstre flaggkommandør Arild Skram, kapteinløytnant Erik Brauner, kontreadmiral Sivert Farstad og orlogskaptein Max Hermansen.

2008–11–26. Messeaften / Kystvaktinspektøren – Status i Kystvakten.

Presidentvalget i USA og amerikansk sikkerhetspolitikk ved Per Egil Hegge


En proppfull foredragssal tydet på at foredragsholder og tematikk traff medlemmene av Sjømilitært forum da redaktør Per Egil Hegge foredro om ”Presidentvalget i USA og amerikansk sikkerhetspolitikk” onsdag 29. oktober. Det var ikke fysisk mulig å huse flere interesserte, og Hegge skuffet ikke. Hans kunnskaper om USA, president- og visepresidentkandidatene er nærmest uovertruffent i Norge. Hadde noen sluppet en knappenål så ville det blitt oppfattet som støy. 50 minutter gikk fort, og spørsmålsrunden bød på en unison hyllest fra spørsmålsstillerne, og bonusmateriale fra Hegge.

Hans personlige betraktning når det gjelder den mest passende kandidaten til presidentembetet, er tuftet på en sammenligning med ham selv og hans datter. Aldersforskjellen er den samme som mellom McCain og Obama. Presidentembetet trenger høy arbeidskapasitet og ungdommelig teft, akkurat som Hegges datter. "Måtte den beste vinne”.

2008–10–29. Redaktør Per Egil Hegge – Presidentvalget i USA og amerikansk sikkerhetspolitikk.

Status i Sjøforsvaret ved Jan Wilhelm Dahl


Det var en strålende opplagt stabssjef som møtte til sesongens første foredragsmøte i Sjømilitært forum onsdag 24. september. Kommandør Jan Wilhelm Dahl, fungerende stabssjef i Sjøforsvarsstaben, ga et befriende nøkternt bilde av status i Sjøforsvaret, som tross alt har kommet godt ut av de siste års nedskjæringer. Han var dessuten positiv til flyttingen av GIS og SST til Bergen, og mente det kunne medføre nye og gode synergier. Stabssjefen hadde dessuten med seg sin onkel og sin bror, noe som kanskje borget for ekstra kvalitet (se fotografi).

Spørsmålsrunden var som sedvanlig spennende og informativ, med høyde under taket og gode svar fra stabssjefen. De over førti fremmøtte fikk en god oppdatering på status, noe som også ble reflektert under den påfølgende middagen hvor det ble servert tradisjonell sjømannskost erter, saltkjøtt og flesk, akkompagnert av øl og dram.

2008–09–24 Kl 1800. Fungerende stabssjef i Sjøforsvarsstaben, kommandør Jan Wilhelm Dahl – Status i Sjøforsvaret. Møtet holdes i Oslo Militære Samfund.

Hva er en logg?

En logg er sekvensielt lagrede data, ofte i kronologisk rekkefølge. Termen kommer fra substantivet loggbok, som igjen stammer fra metoden hvor man lar en stillestående «log» (engelsk for «tømmerstokk», men i dette tilfellet bare en treblokk festet med en tråd på en snelle) flyte etter båten for å måle hastigheten. Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Logg