logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Husstyret
Foto: Avtroppende husstyre: Husfar, direktør Tom Knudsen Husfar. Husmann kommandørkaptein Ingvar Fosheim Husmann. Husmann, arkitekt Ragnar Korneliussen. Tiltredende husstyre: Husfar, kommandørkaptein Sverre Fiskaa. Husmann, kommandørkaptein Espen Brinck-Johnsen. Husmann, arkitekt Ragnar Korneliussen.

Samfundsbygningen

Samfundsbygningen - Samfundet - ble overlever den 1. november 1883. 125 års jubileet ble markert i 2008 bl.a. med utgivelsen av en jubileumsbok skrevet av Ingvald Lunde.

Nytt husstyre

Sjømilitære Samfund - Skifte av husstyre for Samfundsbygningen Karljohansvern pr 1. juli 2009.

Etter at nåværende husstyre for noen tid siden signaliserte ønske om avlastning og etter hvert fratreden, har Sjømilitære Samfund (SMS) i en periode forsterket husstyret med to personer, Sverre Fiskaa og Espen Brinck-Johnsen.

Etter forutgående samtaler og endelig beslutning i SMS hovedstyre 19. mai i år, gjøres endringen gjeldende fra og med 1. juli 2009.

Avtroppende styre vil behørig bli takket for innsatsen under stiftelsesmiddagen i desember, men hovedstyret har i tillegg funnet det betimelig å gjøre en markering 30. juni.

Ordningen med husstyre ble opprettet tidlig i 1993 etter en periode med økonomiske utfordringer og stort behov for vedlikehold av Samfundsbygningen. Situasjonen bar preg av manglende ressurser, kanskje relatert til hele perioden med redusert bruk fra Sjøforsvarets side etter at hovedbasen ble flyttet til Bergen.

Gjennom de15–16 årene som husstyret har eksistert, har trenden med forfall og skral økonomi i stor grad snudd. Det som var tanken bak husstyret og etableringen av Huset som en egen regnskapsenhet, har derfor vært vellykket. SMS er svært godt fornøyd med det resultatet som er oppnådd. I tillegg til husstyrets innsats, har vi også hatt noen ”gode hjelpere” som har bidradd økonomisk. En tidligere avtale om deling av kostnader ved indre og ytre vedlikehold, hvor Forsvarsdepartementet sto for det ytre, har dessverre opphørt for noen år siden. Nå hviler det hele på Sjømilitære Samfund. Derfor er husstyret og samarbeidet med vertskapet i Samfundsbygningen særdeles viktig.

Selv om driften av Huset de senere årene har gått stadig bedre – noe vi i stor grad tilskriver dagens vertskap – vet vi at slik virksomhet er konjunkturavhengig og at den økonomiske situasjonen svinger. Det er imidlertid viktig å presisere at all inntekt SMS har fra driften av bygningen, blir pløyd direkte tilbake til bygningens vedlikehold og utvikling.

De to som nå gir seg i husstyret, etter mange års solid innsats, fortjener absolutt stor takk. Samfundsbygningens tilstand har beviselig endret seg fra et hus i forfall, til en bygning som på mange måter fremstår som en praktbygning og benevnes ”Hortens storstue”.

Arkitekt Ragnar Korneliussen har gjennom hele perioden vært trofast bidragsyter gjennom sin estetiske sans og gode kunnskap om bygningen. For en bygning som ikke er fredet, men som omtales som verneverdig, er det ekstra viktig med respekt for tradisjoner. Heldigvis for alle parter har Ragnar Korneliussen sagt seg villig til å tre inn som forsterkning også av det påtroppende husstyret.

Husstyret har vist en nøktern innstilling, prioritert på en god måte og jevnt og trutt forbedret Husets tilstand bit for bit. Samtidig som vi takker nåværende styre av, uttrykker vi ønske om at det nye styret vil føre arbeidet videre i denne ånd.

Hovedstyret i Sjømilitære Samfund håper at det nye husstyret også vil bidra til å legge forholdene til rette, slik at vertskapets fremtid ytterligere kan styrkes og forankres.

Horten, 30.juni 2009,

Bjørn Krohn – Generalsekretær - Sjømilitære Samfund

Mer informasjon

Se også hjemmesiden til vertskapet på Samfundet.

Se også Kjell-Arne Bratlis historiske artikkel om Samfundet.