logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
PG 1268 24 03 2015 24 03
Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindele med øvelsen Joint Viking. Foto: Forsvaret.

Strategi

Strategidokument for Sjømilitære Samfund.

 1. Utarbeidet etter SMS kontaktkonferanse - Ulsnes 1993–05–15 til 17
 2. Oppdatert etter SMS kontaktkonferanse - Oscarsborg 1995–02–08 til 10
 3. Oppdatert etter SMS kontaktkonferanse - Ulsnes 1997–02–12 til 13
 4. Oppdatert etter SMS kontaktkonferanse - Ramsund 1999–02–15 til 17
 5. Oppdatert etter SMS kontaktkonferanse - Horten 2003–02–20 til 21
 6. Oppdatert etter SMS kontaktkonferanse - Ulsnes 2006–02–16 til 17
 7. Oppdatert etter SMS kontaktkonferanse - Hurtigruten 2009–02–25 til 27

Visjon

SMS skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren.

Formål

Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskaplige og militærtekniske emner samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem.

Dette forutsetter et utadvendt engasjement i det norske samfunn om maritime forhold og aktiviteter som synliggjør og skaper forståelse for Sjøforsvarets betydning og rolle i samfunnet generelt og norsk suverenitet og sikkerhet spesielt.

Delmål

Sjømilitære Samfund skal:

 • gjennom aktivt virke, først og fremst engasjere medlemmenes interesser for sjømilitære forhold
 • bidra til å utvikle medlemmenes kompetanse innen det militærvitenskapelige og militærtekniske felt
 • arbeide for at sjømilitære tradisjoner, korpsånd, kameratskap og det sosiale fellesskap blir ivaretatt og videreutviklet
 • bidra til at Sjøforsvarets offiserer identifiserer seg med sitt yrke og styrke deres bevissthet om at tjenesten i Sjøforsvaret er samfunnsgagnlig og fredsbevarende
 • i en tid med store omstillinger av så vel organisatorisk som teknologisk art, bidra til å utvikle et kompetent, engasjert og kreativt offiserskorps
 • aktivt bidra til utviklingen av Sjøforsvaret og arbeide for at helheten i et langsiktig perspektiv blir ivaretatt i denne prosessen
 • aktivt arbeid med å øke forståelsen for at kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i så vel nære som fjerne farvann
 • arbeide for økt innsikt i den vitale rolle Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes
 • gripe fatt i viktige spørsmål og sette dem på dagsorden gjennom seminarer, foredrag og diskusjonsmøter, samt bidra til medlemmenes engasjement
 • bidra til å markere viktige sjøkrigshistoriske begivenheter for å spre kunnskap og lærdom til fremtidens offiserer og borgere
 • sørge for at Norsk Tidsskrift for Sjøvesen forblir et tidsskrift med takhøyde og som stimulerer både yngre og eldre til å delta i debatten om forhold som angår Sjøforsvarets tarv og utvikling
 • bidra til at Tidsskrift for Sjøvesen holder en høy standard hva angår militærvitenskapelige -, militærtekniske – og sikkerhetspolitiske emner
 • øke medlemsmassen gjennom aktiv rekruttering

Sjømilitære Samfunds virksomhet

Sjømilitære Samfund skal arbeide for å fremme foreningens formål gjennom samarbeide med myndigheter og andre foreninger, og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær. Sjømilitære Samfund holder kontakt med medlemmene gjennom

Hovedstyret, Lokalstyrer, eventuelle faggrupper og kontaktpersoner.

Sjømilitære Samfund skal være eksklusiv og for det brede lag. Foreningens egenart skal ivaretas og utvikles videre.

Hva Sjømilitære Samfund er:

Sjømilitære Samfund er en aktiv og ideell faglig organisasjon som ble stiftet i 1835.

Sjømilitære Samfund er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøforsvar. SMS engasjerer seg derfor i forhold som berører Sjøforsvarets tarv og utvikling.

SMS søker å engasjere seg i prosessen slik at fattede beslutninger kan støttes.

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen står sentralt i SMS’ arbeid. Vi ønsker å engasjere medlemmene gjennom tidsskriftet og de forskjellige arrangementer SMS står bak.

SMS ønsker alt tilsatt personell i Sjøforsvaret som medlemmer. Likeledes ønskes som medlemmer alle borgere med interesse for det maritime Norge og Sjøforsvarets rolle for ivaretagelse av våre maritime interesser. SMS ønsker både medlemmer som er aktive, og medlemmer som vil bidra til organisasjonens arbeid og sak gjennom sitt medlemskap.

SMS er en ideell organisasjon hvor de aktivt engasjerte virker på frivillig basis. Dette tilsier et avpasset engasjement og en prioritering av aktiviteter.

Hva Sjømilitære Samfund ikke er:

Sjømilitære Samfund er ikke en fagforening som beskjeftiger seg med økonomiske eller tjenestemessige forhold.

Foreningen er ikke en konkurrent til fagforeningene og heller ikke en forening med interesser kun for en del av Sjøforsvarets virksomhet.

Sjømilitære Samfund har ikke tilbud til medlemmene i form av reklameartikler, kredittkort, rabattkort, forsikringsordninger eller lignende. Sjømilitære Samfund ønsker ikke å profilere seg på enkle tilbud til medlemmene.

Hovedaktiviteter for oppnåelse av strategidokumentets delmål.

Denne handlingsplan er oppdatert etter SMS kontaktkonferanse i 2009. Den er grunnlaget for arbeidet i SMS’ hovedstyre i toårsperioden. Den vil legges ut på SMS nettsider etter Generalforsamlingen.

 1. Gjennomføre kontaktkonferanse 2011
 2. Forberede og gjennomføre Sjømaktseminar nr 12 i 2010
 3. NTfS, forlagsvirksomhet og informasjonsarbeid fortsetter
 4. Bedømme prisoppgaver i 2009 og 2010
 5. Gjennomføre aktiviteter i samarbeide med paraplyorganisasjoner
 6. Gjennomføre kjerneaktiviteter: Stiftelsesmiddag, Ball, Foredrag, Diskusjoner
 7. Utgi SMS lommekalender for 2010 og 2011
 8. Ivareta Samfundsbygningen
 9. Videreutvikle SMS internettsider
 10. Markere Sjømilitære Samfunds 175 års jubileum i 2010

Ved utførelsen av disse hovedaktiviteter skal utgangspunktet være delmålslisten i strategidokumentet, - dog med hovedfokus på følgende:

 • Arbeide for å sikre at den enkelte forsvarsgren har en trygg forankring i og er en integrert del av Forsvarets toppledelse, som gir mulighet til å utøve ledelse av forsvarsgrenen og samtidig være forsvarsgrenens strategiske rådgiver
 • Arbeide for rammebetingelser som gjør det mulig at Sjøforsvaret får utnyttet materiellet i Marinen og Kystvakten på en god måte. Herunder å øke antall stillingshjemler slik at Sjøforsvarets kompetanse ivaretas og utvikles tilpasset nye fartøyer og nytt utstyr. GIS bør i sin nye posisjon ved Marinens hovedbase igjen gis større fullmakter til å disponere eget personell
 • Familievennlighet er vanskelig å forene med offisersyrket og tjeneste ombord, men større forutsigbarhet medfører bedre muligheter med hensyn til familien
 • Sette fokus på samt debattere betydningen av jevnlig tilstedeværelse i nordlige farvann
 • Følge opp videre utvikling vedrørende beslutningen om å stenge Olavsvern som operativ base
 • Fortsette arbeidet med å fremme betydningen av et sterkt og troverdig Forsvar og Sjøforsvar
 • Fortsette aktivt informasjonsarbeid og formidle til borger og beslutningstaker betydningen av Norge som kyststat og maritim nasjon med behov for et robust Sjøforsvar
 • Bidra til å sikre etablering av den struktur Stortinget har vedtatt
 • Sette på dagsorden for faglig debatt, og formidling, Sjøforsvarets internasjonale engasjement.

Sjømilitære Samfund vil holde denne strategi- og handlingsplan levende og stimulere medlemmene til å påvirke foreningens prioriteringer.