logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 5

Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening

Sjøforsvarets Informasjonsforening (SIOF) ble stiftet i 1989 etter ønske fra daværende Generalinspektør for Sjøforsvaret (GIS), kontreadmiral Bjarne Grimstvedt. Foreningen har siden starten fungert som en ressursgruppe, bestående blant annet av mobiliserte presse- og informasjonsoffiserer som støtter opp om Sjøforsvaret innen sitt fagfelt.

Medlemmene i SIOF har solid og ulik mediekompetanse, og er alle rekruttert blant sjømilitært personell og andre personer som har tilknytning til Sjøforsvaret. Blant medlemmene finnes i dag flere profesjonelle mediefolk og medierådgivere. Flere av disse har i stillinger på høyt nivå i pressen, næringslivet og offentlig virksomhet.

Generalinspektøren og hans stab har i over 20 år kunnet dra nytte av SIOFs som en kompetansebase. Ulike kompetanseområder har blitt benyttet, herunder mediehåndtering, medietrening og utarbeidelse av strategier. Medlemmene har også deltatt på flere øvelser som informasjons- og presseoffiserer, og utført ulike oppdrag for øvrig.

SIOF har i dag ca. 50 medlemmer, inkludert fire æresmedlemmer.

I vedtektene heter det at SIOF er en faglig organisasjon for offiserer eller andre med sjømilitær bakgrunn, som har relevant presse- og informasjonserfaring, enten fra det sivile eller militære virke.

Formålet med foreningen er videre i henhold til vedtektene å representere medlemmene overfor Forsvaret og samarbeide om planlegging og utføring av informasjonsvirksomhet i Forsvaret, og i Sjøforsvaret spesielt. SIOF skal bidra til å utvikle medlemmenes militære kompetanse og evne til å møte de spesielle krav som settes til utførelse av arbeidet. Foreningen skal etter beste evne styrke Sjøforsvarets anseelse i samfunnet.

SIOF ledes av et styre som velges blant foreningens medlemmer på Admiralforsamlingen. Styret behandler og fatter vedtak om opptak av nye medlemmer.