Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund innmeldt i Folk og Forsvar

Publisert:

På et møte 25. april 2012 gjorde hovedstyret i Sjømilitære Samfund vedtak om å melde SMS inn i organisasjonen Folk og Forsvar. Folk og Forsvar ble stiftet i 1951 etter et initiativ fra Forsvarskommisjonen av 1946 under ledelse av Trygve Bratteli. Organisasjonen skulle fungere som Sentralforening for landets forsvar og skulle knytte til seg demokratiske foreninger og institusjoner.

Etter at Sjømilitære Samfund nå er antatt som medlem, er det 70 medlemsforeninger i Folk og Forsvar. Folk og Forsvars formål er å arbeide for fred, frihet og demokrati. Dette ved å:

  1. Informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget.
  2. Fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig.
  3. Skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte.

I denne sammenheng tilbyr Folk og Forsvar enkeltmedlemmer i medlemsorganisasjoner å delta på studieturer til blant annet Brussel, Wien, New York og Svalbard. Folk og Forsvar er en landsomfattende organisasjon med hovedkontor i Oslo. Sjømilitære Samfunds hovedstyret vurderer det dit hen at det er relativt begrenset fokus på sjømilitære anliggender i regi av Folk og Forsvar. Hovedstyret håper at innmeldelsen av Sjømilitære Samfund vil bidra til å rette opp dette.

Folk og Forsvars webside: www.folkogforsvar.no

S E Kvalvaag Visepresident SMS