logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Forside garvik o 2009 blger som vpen

Sjømilitære Samfunds Forlag lanserer boken ”Bølger som våpen - Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945–1995”.

Onsdag 17. juni hadde Sjømilitære Samfunds Forlag boklansering i Kommandantboligen på Laksevåg. Dette er et lite nisjeforlag som utgir et par bøker i året, med hovedformål å øke forståelsen for norsk sjøkrigshistorie, i tråd med Sjømilitære Samfund sitt formål – ”Å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling”.

”Bølger som våpen – Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945–1995” er forlaget første bok i år. Den omhandler historien til et fagfelt som i mange år har vært kjennetegnet av hemmelig-hold og få personer med virkelig dybdekunnskap, noe som har gjort faglige kunnskaper og historien lite tilgjengelig for personer utenfor den indre kretsen.
Med dagens mer åpne samfunn er det på sin plass at også denne delen av vår historie blir kjent utenfor ”menigheten”. Forfatteren, pensjonert kommandørkaptein Øyvind Garvik, har erfaring fra rundt 25 års tjeneste innenfor elektronisk krigføring, noe som skulle tilsi at boken har solid forankring i virkeligheten.

Til tross for at boken omhandler en noe spesiell militær historie, er den skrevet for en bred leserkrets, både de med og de uten sjømilitær bakgrunn. Foruten en oversikt over de forskjel-lige formene for elektronisk krigføring, inneholder boken også en del historiske eksempler. For bergensere er selvsagt historien om at manglende kunnskaper om elektronisk krigføring førte til at den tyske marinens stolthet, slagskipet Bismarck, ble senket i mai 1941, bare seks dager etter at slagskipet hadde lagt for anker der hvor Haakonsvern orlogsstasjon ligger i dag. Også historien om da en egyptisk patruljebåt i oktober 1967 senket den israelske jageren Eilat, er interessant når man ser hvilken betydning dette fikk for den norske marinen.

Boken er rikt illustrert, og forteller på en god måte hvordan Sjøforsvaret etter krigen måtte bygge opp en ny organisasjon og kompetanse innenfor dette nye fagfeltet, et fagfelt hvor selv våre allierte var særdeles lite villige til å dele kunnskaper og teknologi. Det måtte skaffes nytt, moderne og kostbart utstyr i en tid med mangel på alt. Et eksempel er USA som etter mange år med politisk og militær argumentasjon, lånte Norge et fåtall avanserte søkemottakere i bytte med de informasjonene som dette utstyret fanget opp fra russiske radar- og sambandssystemer. For å sikre Sjøforsvaret tilstrekkelig og godt nok materiell, valgte Norge derfor en na-sjonal utvikling av avansert elektronisk utstyr, ledet an av Forsvarets forskningsinstitutt i nært samarbeid med Sjøforsvaret, NERA Bergen, Kongsberg våpenfabrikk og Raufoss Ammuni-sjonsfabrikker. Det er denne utviklingen som er bokens hovedtema, og man blir imponert over hvordan noen få personer, i et lite land, med små ressurser, fikk dette til. Historiene om utviklingen av ver-dens beste radar søkemottaker - ”Forglemmegei” – og den nesten utrolige utviklingen av radar narremidler viser tydelig hvilke enorme problemer forskerne og ingeniørene sto overfor, og hvilken kreativitet og praktisk sans de hadde. Arbeidet deres var helt unikt, og brakte Den norske marinen i fremste linje innenfor disse områdene. Det var også dette som førte til at Den norske marinen var verdensledende innenfor radar lavsignatur, et kvart århundre før den amerikanske lavsignaturteknologien (stealth) ble kjent under Gulfkrigen i 1990–91.

Dessverre er det i Norge vanskeligere å få utgitt denne typen bøker enn døgnfluer av kriminal- og kjærlighetsromaner. Utgivelsen har derfor vært helt avhengig av den støtten den har fått fra Oslo Maritime Stiftelse, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg våpenfabrikk, og Forsva-rets logistikkorganisasjon.

Boken avsluttes med et sitat fra den tidligere sovjetiske flåteadmiralen Sergei Gorshkov: ”Den som kontrollerer den elektroniske krigføringen, vil vinne krigen.” Dette er en utta-lelse som er enda mer aktuell i dagens elektroniske samfunn enn den var i Gorshkovs tid.

Boken koster kr 250 + porto og kan bestilles ved å sende en epost til generalsekretær Bjørn Krohn på epost gs@sms1835.no