logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Logo sms1835 2 K ver2

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund er en aktiv og ideell faglig organisasjon som ble stiftet i 1835. Foranledningen var debatten omkring Flåteplanen av 1835. Verftssjefen, J. N. Müller tok initiativ til stiftelsen: Ikke for å skape et forum for ville ideer som bare ville gjøre det vanskeligere å oppnå Stortingets tilslutning til en levedyktig plan, men for å samle offiserene om realistiske synsmåter.

SMS arbeider for et godt og troverdig Sjøforsvar. SMS engasjerer seg i forhold som berører Sjøforsvarets tarv og utvikling. SMS søker å engasjere seg i prosessen slik at fattede beslutninger kan støttes. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (NTfS) står sentralt i SMS’s arbeid. Vi ønsker å engasjere medlemmer gjennom tidsskriftet og de forskjellige arrangementer SMS står bak. SMS ønsker alt tilsatt personell i Sjøforsvaret som medlemmer. Likeledes ønskes som medlemmer alle som har interesse for kyst- og sjøfartsnasjonen Norge og Sjøforsvaret. SMS ønsker både medlemmer som er aktive, og medlemmer som vil bidra til organisasjonenes arbeid gjennom sitt medlemskap. SMS er en ideell organisasjon hvor de aktivt engasjerte virker på frivillig basis. Dette tilsier et avpasset engasjement og en prioritering av aktiviteter.

Vårt formål

SMS formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Dette forutsetter et utadvendt engasjement i det norske samfunnet om maritime forhold og aktiviteter, som synliggjør og skaper forståelse for Sjøforsvarets betydning og rolle i samfunnet generelt.

Vår visjon

SMS skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren.

SMS skal gjennom aktivt virke engasjere, først og fremst innad i egne rekker. SMS ønsker å bidra til at offiserene fortsatt skal identifisere seg med sitt yrke og holdes styrket i troen på at hans og hennes tjeneste som offiser er samfunnsgagnlig og fredsbevarende. I en tid med omstillinger er det viktig med et engasjert og dedikert offiserskorps. SMS skal arbeide for en fortsatt forståelse hos det norske folk om at: “en suveren stat har en rett og en plikt til å ha et forsvar”, og i særdeleshet betydningen av å ha et sjøforsvar for en kyststat .

SMS skal være opptatt av helhetsforståelse og langsiktig tankegang i arbeidet med å påvirke utviklingen i Sjøforsvaret. SMS ønsker å være med å påvirke utviklingen. NTfS skal ha takhøyde og stimulere både yngre og eldre til å delta i skriftlig debatt. SMS skal gripe fatt i viktige spørsmål og sette dem på agendaen i form av seminarer, foredrag og diskusjonsmøter. SMS skal også bidra til å markere viktige sjøkrigshistoriske begivenheter og derved spre lærdommer til fremtidens offiserer og borgere.

SMS mener at det sosiale fellesskap i vårt Sjøforsvar er unikt og viktig. SMS er en organisasjon som vi bevare og pleie denne fellesskapsfølelsen gjennom sine aktiviteter. SMS skal være eksklusiv, og for det brede lag. SMS egenart ivaretas og utvikles videre.

Hva Sjømilitære Samfund ikke er

SMS er ikke en fagforening som beskjeftiger seg med økonomiske eller tjenestemessige forhold. SMS er ikke en konkurrent til fagforeningene. SMS er ikke en forening med interesse bare for en del av Sjøforsvarets virksomhet. SMS har ikke tilbud til medlemmer i form av reklameartikler, kredittkort, rabattkort, forsikringsordninger eller lignende. SMS ønsker ikke å profilerer seg på enkle tilbud til medlemmene.