logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Under middagen gav vår fungerende president denne orientering om SJØMILITÆRE SAMFUNDS TILSTAND 2004

GENERELT

Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren. Vårt strategidokument angir hovedaktiviteter for oppnåelse av visjon og mål og dette dokumentet er tatt inn i kalenderen vår, som jeg håper alle har mottatt for 2005.

Hovedaktivitetene har vært avholdelse av ekstraordinær kontaktkonferanse for drøftelse av Militærfaglig Utredning, gjennomføring av Sjømaktseminar nr. 9, utarbeide og bedømme prisoppgaver, gjennomføre kjerneaktivitetene stiftelsesmiddag, ball og foredrag, utgi SMS lommekalender, utgi Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og forestå forlagsvirksomhet samt ivareta drift av Samfundsbygningen.

Hovedstyret har også hatt en del arbeide med å behandle ettervirkninger av tidsskriftsredaktørens omtale av prosjektbehandlingen av Normandiearrangementet. Dette skal jeg komme tilbake til.

Vår valgte president, kommandør Ketil Olsen, er beordret til Bagdad i en NATO-stilling der. Han hilser stiftelsesmiddagen og ber om forståelse at han ikke kan utøve sine plikter derifra. Det faller altså på meg som visepresident å fungere i denne stillingen frem til neste Generalforsamling

EKSTRAORDINÆR KONTAKTKONFERANSE

Denne konferanse ble avholdt primo januar for å drøfte Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Over 30 forsvarsvenner deltok i en meget konstruktiv og inngående diskusjon. En enstemmig resolusjon ble utarbeidet etter konferansen og distribuert til våre politiske myndigheter. Resolusjonen understreket at strukturen i MFU representerte et minimumsnivå for kompetanse og at den ligger under det minimum antall enheter som er nødvendig for å oppfylle Norges allianseforpliktelse og samtidig ivareta oppgavene med suverenitet og jurisdiksjon på eget område. MTBene burde ikke fases ut ved innføring av Skjoldklassen og at man tok sikte på å erstatte Hauk ved slutten av dens tekniske levealder.

Resolusjonen ble fulgt opp med et positivt møte med Stortingets Forsvarskomite. Ved behandling av proposisjonen om MFU i Stortinget fikk dog ikke Sjømilitære Samfund gjennomslag for sitt syn om forlenget levetid for Hauk-klassen.

SJØMAKTSEMINAR NR. 9

Årets sjømaktseminar hadde som tema ”Sjømakt som konfliktløser – nasjonalt og internasjonalt”. Seminaret ble også denne gang avholdt i Ulvik, Hardangers perle. Omkring 350 personer, 70 messedeltagere fra industrien inkludert, deltok. Seminaret er vårt flaggskip. Her møtes medlemmer av Samfundet, politikere, industri og andre interesserte for å sette Sjømakt på agendaen og å diskutere hvordan vi kan utnytte knappe ressurser på en smartere måte og samtidig skape en sunn debatt rundt tema vi i en hektisk hverdag ikke alltid makter å ta opp. I tillegg blir dette en oase i hverdagen for å ta til seg oppdatert lærdom fra politisk hold og ikke minst fra mange av dagens store forskernavn på emnet. At Stortingspresidenten innledet på en så kraftfull måte setter rammene på plass fra avspark. Møte med industrien har blitt mer og mer viktig ettersom vi i stadig økende grad ser avhengigheten av samarbeide med denne i tekniske løsninger og en reduksjon av militære spesifikasjoner, dette for å holde utgiftene nede og holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Årets sjømaktseminar nr. 9 var etter min mening et meget godt eksempel på at Sjømilitære Samfund lever og fyller en nødvendig plass i Forsvaret.

PENSJONISTAVGANG

5 tjenestegjørende medlemmer har i år nådd 60 års aldersgrense og er gått over i pensjonistenes rekker. To av dem er til stede i aften:

Kommandør Gunnar Guhnfeldt og kommandørkaptein Jan Otto Gjessing.

NYE MEDLEMMER

Antallet medlemmer er på 1.990, det samme som i fjor. Vi har hatt en rekke innmeldinger, men har også hatt tilsvarende utmeldinger.

Av bedriftsmedlemmer har vi 32. Nye av året er Electronicon AS, Bergen, Ericsson AS, Asker og LMG Marin, Bergen. Representanter for 13 bedriftsmedlemmer er til stede i aften.

BALL OG FOREDRAG

Er gjennomført som planlagt. Vi er imponert over Lokalavdelingen i Horten, som til tross for redusert militær aktivitet, opprettholder en imponerende stor foredragsvirksomhet.

SAMFUNDSBYGNINGEN

Det ytre vedlikehold av bygningen har vært Forsvarets ansvar. Nå har Forsvarsdepartementet terminert sitt ansvar på grunn av redusert militær aktivitet i Horten. Dette innebærer at Sjømilitære Samfund selv må ivareta dette. Det positive her er at alt utvendig ekstraordinært vedlikehold er fullført.

Av den planlagte renovering av indre vedlikehold gjenstår nå hall og bibliotek. Innhentede anbud viser at denne renovering vil komme på et sted mellom 400 – 500.000. I dette beløpet ligger oppføring av en utvendig søppelbod. Arbeidene planlegges utført i januar måned. Det ekstraordinære vedlikehold som ble påbegynt for over 10 år siden er derved fullført. Restgjeld etter millioninvesteringene er på 1.1 million.

Nye drivere av Samfundsbygningen ble ansatt 1. juli i år. De nyansatte viser en dyktighet og kreativitet som er meget lovende. Tilbakemeldinger er meget positive.

Til tross for at vi har mistet Forsvaret som støttespiller, har vi ved håp om større inntjening i fremtiden tro på at driften av bygningen skal være selvfinansierende.

PRISOPPGAVER 2002

I fjor fikk vi inn tre besvarelser. En ble belønnet med hedrende omtale, to ble henlagt.

I år fikk vi også inn tre besvarelser, en er belønnet med hedrende omtale og to er henlagt.

Den som ble bedømt til hedrende omtale har benevnelsen ”Innføring av Nettverksbasert Forsvar: En videreføring av Manøverkrigføring eller en dreining mot Synkroniseringskrigføring”. Besvarelsen er innsendt av løytnant Geir Anonsen som i dag er elev ved Sjøkrigsskolen. På grunn av eksamen er han forhindret å være tilstede ved middagen. Belønningen vil derfor bli tildelt ham ved en senere anledning.

NORSK TIDSSKRIFT FOR SJØVESEN/FORLAGSVIRKSOMHET

Tidsskriftet er det organ som profilerer oss sterkest i vår informasjonsvirksomhet. Gjennom ”Nytt fra Sjømilitære Samfund”,” søker vi å holde leserne oppdatert med de viktigste hendelser i tiden. I ”Presidentens spalte” søker jeg å sette fokus på vesentlige områder som opptar SMS og Sjøforsvaret.

I tidsskrift nr. 2 i år rettet ansvarlig redaktør, med en uvanlig sterk ordbruk, kritikk mot prosjektleder av Normandiearrangementet. I brev til Forsvarets politiske og militære ledelse tok Sjømilitære Samfund avstand fra den språkbruk som var nyttet. Det samme ble gjort overfor Redaksjonskomiteen for tidsskriftet hvor vi forutsetter at språkbruken i fremtiden er i samsvar med den seriøse linje Sjømilitære Samfund ønsker å føre. SMS traff også visse interne forføyninger.

Våre seks tjenstgjørende admiraler fant imidlertid reaksjonene helt utilstrekkelige og har av den grunn meldt seg ut av foreningen. Den tradisjonelle orientering om ”Status Sjøforsvaret” utgår i år på grunn av dette. GIS har presisert overfor meg at han ønsker og har ønsket et godt forhold til og et godt samarbeidsklima med SMS, men så seg tvunget til åpent ta avstand fra det han så som en manglende reaksjon fra foreningen. Som president beklager jeg dette sterkt men ber om forståelse for at det er Samfundets lover og generalforsamlingens vilje som styrer vår virksomhet

Ledelsen i Sjømilitære Samfund mener å ha nyttet optimal myndighet innenfor gjeldende lover og regler samt vedtak fattet av generalforsamlingen. Saken vil likevel bli lagt frem til behandling på vår kontaktkonferanse i februar og i innkalling til generalforsamling som avholdes i slutten av mars kommende år.

Hyggeligere er det uansett at forlagsvirksomheten er i vekst, historien om Sjøforsvarets forsyningskommando er blitt utgitt. Tittel er ”Norsk sjømakt – materiellutvikling og forvaltning”, forfatter Hans Christian Smith-Sivertsen.

Avslutning

Da vil jeg avslutningsvis ønske alle venner av Sjømilitære Samfund og spesielt alle tilstede her i kveld en riktig god jul og godt nyttår når den tiden kommer. Foreningen vår er i dag 169 år og like ung og vital som den alltid har vært. SMS skal forbli en varm forsvarer av Marinen og Forsvaret. Jeg takker så meget for oppmerksomheten!

Hans Chr. Helseth Visepresident