logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Thor Heyerdahl 3

Hovedstyre i Sjømilitære Samfund vedtok på styremøte i august 2020 at det skulle utarbeides et nytt strategidokument. Bakgrunnen for vedtaket er en rekke endringer og ytre faktorer som i nær framtid kan påvirke både vår medlemsmasse, økonomi og målsettinger, og derved utgjøre en risiko for vår drift og eksistensgrunnlag. Strategiarbeidet ble presentert på Kontaktkonferanse 2021. Dette er en kortversjon.

Strategidokument (kortversjon)

Strategien, eller «Veien til målet» for Sjømilitære Samfund, kan beskrives som et triangel med tre hovedfokusområder som omslutter organisasjonens handlingsplan. Handlingsplanen beskriver tiltakene som skal gjennomføres og følges opp i det daglige virke.


Den første trekanten - «Governance» - omfatter både ledelse, styring, formålsparagrafer, administrative og økonomiske systemer, regelverk og interne rutiner og bestemmelser. For SMS vil dette gjelde både Hovedstyre, President, Generalsekretær, og Kontaktkonferansen som organisatoriske element, samt vedtekter, nasjonale lover og regelverk, årsmøter m/ referat, strategidokumenter, styrevedtak og interne rutiner. Dette utgjør den formelle strukturen i SMS, som er vesentlig med tanke på lovlighet og etterfølgelse av regelverk.

Den andre trekanten fokuserer på våre medlemmer, aktivitetsprogram, rekruttering og daglige gjøremål. Våre interesser og forpliktelser både i Horten og Bergen knyttet til Samfundsbygningen og BMS/Kommandantboligen vil være en del av dette, i tillegg til drift og oppfølging av lokalforeningene.

Det tredje strategiske oppfølgingsområdet er rettet mot de målsettinger SMS har mht påvirkning av politiske og fagmilitære miljøer, for å sikre et sterkt og framtidsrettet Sjøforsvar samt sjømilitær fokus innen den fellesoperative rammen. Vårt viktigste virkemiddel i denne sammenheng er MARSTRAT. MARSTRAT gjennomfører møter med sentrale politikere og komiteer og deltar aktivt i mediebildet gjennom å målbære et budskap fra et uavhengig ståsted. Selv om MARSTRAT er vår spydspiss med fagmilitære analyser og påvirkning som hovedoppdrag, bidrar også andre deler av SMS til påvirkning av politikere, nøkkelpersoner og organisasjoner gjennom sosiale samlinger, aktivitetsprogram og debattaftener.

Det strategiske triangelet er operasjonalisert langs seks operasjonslinjer der det etableres handlingsplaner og tiltaksmatriser;

Visepresident er gitt i oppdrag å lede og synkronisere den daglige oppfölging av strategiarbeidet gjennom de ansvarlige for den enkelte operasjonslinje.

Strategisk bilde

Det strategiske bildet gir en overordnet oversikt over hva som er vår kjernevirksomhet og målsetting, samt hva som er vår visjon for framtiden med tilhørende strategiske valg for å komme dit vi ønsker. Det strategiske bildet kan visualiseres på følgende måte:

Sjømilitære Samfunds formålsparagraf er av stor historisk betydning for foreningen og er solid forankret i grunnlagsdokumentene fra 1835.

Den bidrar til identitet, tyngde og respekt for organisasjonen.

SMS preges av:

Kritiske suksessfaktorer i den videre utvikling vil være: