logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Tirsdag 4. oktober avholdt Sjømilitære Samfund en debattaften hvor tema var ”Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner”. Med oss som innledere og plenumsdeltakere var statssekretær i FD, Roger Ingebrigtsen, og forsker Helge Lurås, NUPI, hvorav sistnevnte er en sterk kritiker til den norske iver etter å delta i krig på utenlandske arenaer.

Med Norsk deltakelse i operasjoner globalt og med stadige konflikter under oppseiling, ønsket SMS en balansert debatt hvor kritikere og representant for beslutningstaker skulle redegjøre og kanskje underbygge beslutninger vedrørerende Norges deltagelse i globale operasjoner sammen med våre allierte. Videre håpet vi at representant for kritikerene ville gi oss argumenter med en annen innfallsvinkel og vekt på det kritiske, slik som hvilke konsekvenser har militær inngripen for de uskyldige som rammes av militære operasjoner.

Helge Lurås som var først ute med sitt innlegg stilte spørsmål ved resultater som er oppnådd ved å utøve militær makt med dertil hørende krenking av staters suverenitet og selvstendighet som i de fleste tilfeller vernes av lands konstitusjon eller grunnlov. Moralske og etiske spørsmål ble også behørig vektlagt i Lurås sitt innlegg, hvor det også ble reflektert over suksess kriterier for en militær operasjon.

Statssekretær Ingebrigtsen hevdet under sitt innlegg at Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner er viktig og må også sees i sammenheng med Norges forpliktelser overfor våre allierte og spesielt USA.

Kan vi forvente at våre allierte stiller opp i en nasjonal krisesituasjon hvor det er behov for alliert støtte både politisk og militært dersom vi som nasjon sier nei til våre allierte når vi anmodes om deltakelse? Det ble også hevdet at Norge har hatt en stor grad av teknisk og operativ suksess i de operasjoner som vi er - og har vært representert ved. Under debatten mellom plenum og tilhørerer/deltakere ble det behørig diskutert alliertes operasjoner fra Balkan, Adenbukten, Irak, Afghanistan, Libya m.fl. Det kom klart frem at det var delte meninger om Norges deltakelse og hvordan deltakelse burde organiseres og hvilke militære stridskrefter en burde anvendt. Det ble også behørig debattert hvordan man skal og bør avslutte Norsk deltakelse i pågående operasjoner. Er det økonomi, ressurser eller allierte som legger premissene?

Når det gjelder fremtidig deltakelse og/eller prioriteringer globalt for å intervenere i annen stats indre eller ytre forhold, er oppfatningen at med den økonomiske krise og uro som synes å vedvare i uoverskuelig fremtid, både i USA og Europa, vil operasjoner som vi har sett etter den ”kalde krig” opphørte, vanskelig kunne påregne politisk støtte fra mange av våre allierte.

Debatten var høyst levende og kunne pågått lang inn i de sene natte timer da emnet og diskusjonene fenget tilhørerne. Det burde absolutt vært flere enn de 75 som hadde funnet tid til å delta denne kvelden.

Frode Wang Paulsen, Medlem aktivitetsutvalget