logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Nora skjerdingstad

Sjømilitære Samfund (SMS) har følgende kommentarer til Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2020.

Vi er bekymret over at budsjettforslaget er uten realvekst og ikke viser noen vilje til en opptrappingsplan ift BNP-nivået. Vi registrerer at ny beregningsmodell øker forsvarsbudsjettet andel av BNP fra 1.62 % til 1.80 %. Målet om 2 % i 2024 kommer nærmere, men uten at det gis en krone mer til forsvarsformål. FMR viser store mangler og svakheter i vårt forsvar, og disse må snarest adresseres. For å bygge opp et troverdig minimumsforsvar, for innsats hjemme og ute, må det foretas store nyinvesteringer samt tilføres økte driftsressurser. Dette krever en kraftig økning av både Forsvarets investerings- og driftsbudsjett. Både FFI og FMR dokumenterer at gjeldende LTP er betydelig underfinansiert og at det er store huller i denne når det gjelder å etablere et troverdig og fungerende forsvar. Det er store mangler når det gjelder personell, kompetanse og beredskapsbeholdninger som må utbedres før en har en bærekraftig og funksjonell forsvarsstruktur. Budsjettforslaget tar ikke tak i noe av dette, men henviser til neste LTP. Budsjettforslaget gjør det ikke mulig å øke utholdenheten til Sjøforsvarets struktur ved blant annet å øke beredskapsbeholdningene.

Havarikommisjonens rapport etter KNM Helge Ingstads forlis viser at det er sammenheng mellom forliset og bemanningssituasjonen i Sjøforsvaret, både med hensyn til personellrammer og kompetanse. Budsjettforslaget adresserer ikke disse forholdene.

Det er positivt at det nye logistikkfartøyet KNM Maud får dobbel besetning, men den generelle bemanningssituasjonen innen Sjøforsvaret er allerede under kritisk nivå og ikke bærekraftig.

Det er bekymringsfullt at kontraktsinngåelse på nye undervannsbåter (UVBer) allerede ligger mer enn ett år etter opprinnelig plan, og det er uvisst om den kan inngås i løpet av 2020 med de rammer som ligger inne. Vi forstår det slik at Tyskland og Norge er enige om både operative brukerkrav og utredet designløsning for ny UVB. Vi er av den oppfatning at budsjettforslaget for 2020 ikke gir de nødvendige bestillingsfullmakter for å etablere kontrakt, og det må etableres finansieringsgrunnlag som nødvendig for å etablere en anskaffelseskontrakt på 5 nye undervannsbåter som er i henhold til anbefalingen fra FSJ i FMR. I tillegg må det inkluderes kontaktopsjon på den sjette UVBen.

Budsjettforslaget gir ikke mulighet til å starte nødvendig oppdatering av mineryddingsfartøyene og Skjold-klasse korvetter i påvente av de blir erstattet av nye kapasiteter.

SMS konstaterer med bekymring at slik som budsjettforslaget for 2020 foreligger, fortsetter svekkelsen av Forsvarets personell- og kompetansesituasjonen samtidig som nødvendige investeringer for å styrke den nasjonale forsvarsevnen blir ytterligere utsatt.

For å unngå en ytterligere svekkelse når det gjelder personell og kompetanse innen Sjøforsvaret, ville det være mulig å øke elevrammene på Sjøkrigsskolen og fagutdannelsen for spesialistbefalet allerede i 2020. Dette kan bidra til at den nedadgående trenden innen personell- og kompetanseområdet flater ut.