Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund


Sjømilitære Samfunds kommentarer til Langtidsplanen

Publisert:

Vi noterer at Regjeringen vektlegger betydningen av god evne til å utføre sjømilitære operasjoner langs kysten og til havs. Men for at dette skal bli annet enn talemåter må Marinens evne til å føre strid i kystsonen styrkes betydelig. Følgende momenter i LTPen må derfor adresseres i den videre behandling av planen:

 • Planen om å drifte og oppgradere fregattene, og å holde en høy operativ standard på korvettene til 2030 må følges
 • Planlegging av Marinens framtidige struktur må iverksettes, spesielt blir det viktig å starte arbeidet med å vurdere ny overflatekampstruktur snarest.
 • Planen for minerydderne og et fremtidig autonomt MCM konsept støttes.

Minemottiltakskapasiteten bør imidlertid styrkes betydelig, slik at den står i rimelig forhold til oppgaven som er å holde farvann åpne dersom allierte forsterkninger skal kunne mottas, og etterforsyninger på kjøl skal kunne framføres.

 • Egne sjøminer er et svært kosteffektivt stridsmiddel som bør vurderes gjenanskaffet.
 • Den planlagte undervannsbåtstrukturen er for liten og ikke bærekraftig. Det er nødvendig med 6 undervannsbåter for å sikre et levedyktig UVB-våpen over tid, og for kontinuerlig å kunne ha minst to operative og krigsklare undervannsbåter på patrulje.
 • Kystjegerne (KJK) har gang på gang vist at de er en svært kapabel avdeling som samtidig er kosteffektiv. Kystjegerne bør beholde sin evne til å utføre egne taktiske kampoperasjoner.
 • Som Langtidsplanen påpeker er Forsvaret i dag lite robust hva gjelder personell, reservedeler og ammunisjon. Behovet for en reell styrking av Forsvaret innenfor disse sektorene er fortsatt stort. Regjeringens foreslåtte økning av personellrammen er for liten for hele Forsvaret, og må revurderes.

SMS konstaterer at Forsvarets stridsevne i forhold til en potensiell motstander fortsatt reduseres. Den forventede styrkingen av Forsvaret utsettes og uteblir delvis. Pålegget om effektiviseringsgevinst forverrer dette bildet ytterligere. For Sjøforsvarets del svekkes evnen til å beherske og holde kontroll på egen kyst.

SMS anbefaler at

 • Evnen til å kunne bemanne, utnytte, ha tilgjengelig og kampklar den strukturen vi til enhver tid har, må fortsatt ha høyeste prioritet.
 • Oppbygging og styrking av Forsvarets personellstruktur med mer personell enn det legges opp til i neste LTP for å styrke Forsvarets stridsevne, utholdenhet og operativitet prioriteres. Det er en reell fare for at effektiviseringskravet Forsvaret blir pålagt vil være ødeleggende på dette området.
 • KJK videreføres som en kampavdeling, og ikke bare som bordings- og ISTAR-styrke.
 • Det må legges inn en kontraktsopsjon på den 5. undervannsbåten. Behovet for 6 undervannsbåter ligger fast, men i erkjennelse av at det ressursmessig blir krevende å få til, så vil fem undervannsbåter vesentlig forbedre situasjonen både når det gjelder antall operative ubåter og bevare denne spesielle kompetansen.
 • Arbeidet med å vurdere Marinens framtidige struktur og planlegging av en ny overflatekampstruktur med evne til å operere i kystfarvann startes omgående.

Det tar svært lang tid å anskaffe nye strukturelementer og å få på plass personell med riktig kompetanse. Med tanke på hvor fort det sikkerhetspolitiske bildet endrer seg må Forsvaret være stort nok og godt nok til å ha en avskrekkende effekt og ta opp kampen dersom dette ikke lykkes. SMS har blant sine medlemmer en rekke svært kompetente og erfarne marineoffiserer. Vi utdyper gjerne dersom noe skulle være uklart eller ytterligere informasjon ønskes.