logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
KNM Helge Ingstad Marius Villanger

Til
Sjef KNM Helge Ingstad

Kopi
Sjefen for Sjøforsvaret

Sjømilitære Samfund ønsker med dette å uttrykke vår medfølelse med KNM Helge Ingstads besetning etter det tragiske havariet torsdag 9 november.
Det har gjort dypt inntrykk på oss alle å være vitne til ulykken. Besetningens profesjonelle handlemåte i etterkant av kollisjonen har likevel imponert, og det var tydelig at fartøyets havariorganisasjon fungerte som den skulle da ulykken var ute. Også forlate fartøy-rullen ble gjennomført på en god og trygg måte. Dette var avgjørende for at ingen ble alvorlig fysisk skadet i den alvorlige ulykken. Så vidt vi forstår går det relativt bra med besetningsmedlemmene, selv om nok mange sliter mentalt etter denne dramatiske hendelsen.
Både havariet og det senere bergingsarbeidet har gjennom media blitt fremstilt med en svært negativ vinkling. Dette er trist og har satt mange mennesker i en unødvendig vanskelig situasjon, spesielt dere om bord.
SMS opplever det som svært urimelig og krenkende at det i media fremstilles som om kollisjonen utelukkende er KNM Helge Ingstads skyld. Uten å i det hele tatt ta stilling til skyldspørsmålet, er det enkelt å påpeke at det ikke bare var en part som gjorde feil denne skjebnesvangre natten. Det er samtidig i pressen stilt spørsmål angående kompetansen til besetningen på KNM Helge Ingstad. Vi vet at den er førsteklasses, selv om noe gikk galt i denne situasjonen. Sjøforsvaret har av forståelige grunner vært tilbakeholden med å tilbakevise påstander som er fremkommet. Man kunne ønsket seg medieutspill som ga motvekt til ensidig negativ og lite underbygget kritikk av Sjøforsvarets personell.
Sjømilitære Samfund ønsker å uttrykke sin støtte til dere om bord, og håper at dere raskt vil være å se på havet igjen. Vi vet de neste månedene vil være krevende, men vet at dere har det som skal til for igjen å være et effektivt sikkerhetspolitisk verktøy for nasjonen.

Bjørn Egenberg
Kommandør
President Sjømilitære Samfund
Bergen, 22 november 2018