Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund


Styrk Sjøforsvarets operative evne – noen konkrete tiltak

Publisert:

Norge trenger et stående Sjøforsvar som driver kontinuerlige operasjoner. Materiell og personell som ikke er klart i fred vil ha ingen eller begrenset verdi i krise og krig. Det må gjennomføres tiltak for å styrke operativ evne og sikre bedre utnyttelse av den eksisterende kampstruktur. Nødvendige kompetanse for å kunne motta og drifte eventuelle nye kapasiteter i fremtiden må sikres. Tiltak for å øke beredskap, klartider og kampkraft må bli hovedsatsingsområder.

Det er viktig å nå starte arbeidet med å planlegge Marinens framtidige struktur. Sjøforsvaret må samtidig gis betingelser for å drifte og få oppgradert fregattene. Det må holdes en høy operativ standard på korvettene til de skal avløses. Minerydderne må sikres høy operativitet frem mot mottak og drift av nye systemer. Kontrakt må inngås på anskaffelse av nye undervannsbåter.

  • Sjøforsvarets tildelte årsverksramme er ikke tilstrekkelig til å kunne sikre en god beredskap og utholdenhet. Av flere grunner er det kritisk mangel på selektert nøkkelpersonell i 30-årene. Det tar lang tid å utdanne og sertifiserte kompetente krigføringsoffiserer, tekniske ledere, spesialister og skipssjefer. Utdanningen må styrkes og produksjonstallene økes.

  • Familier har rettigheter til fri ved fødsler og sykdom. Et økende kompetansebehov og krav om sertifisering medfører behov for utdanning og kurs som ikke kan gjøres om bord på fartøyene. Dette fører til at det til enhver tid er 10 – 15 % fravær (funksjonelt fravær). Sjøforsvaret må derfor tilføres ca. 200 årsverk med tilhørende økning av budsjett for å kunne ha redundans og reaksjonsevne. Det må være tilstrekkelig kapasitet ved støtteavdelinger på land til kompetanseproduksjon, utvikling, erfaringslæring og sikker drift.

  • På sikt bør det i Forsvarssektoren tilstrebes at Sjøforsvaret skal å ha to besetninger og turnus som all annen maritim aktivitet. Doble besetninger vil gjøre strukturen betydelig mer tilgjengelig og øke effekten av investeringer som er gjort.

  • Det må sikres økt tilgang på reservedeler og vedlikeholdskapasitet for å øke den operative evnen. Hurtig tilgang på reservedeler og målrettet vedlikehold øker kampkraft og reduserer klartider. Det må sikres at alle fartøyer har full våpenlast og at etterforsyning er tilgjengelig.

    Det må parallelt sikres nødvendig kompetanse og kapasitet i logistikk-/støtteapparat slik at man kan få realisert tilstrekkelig tilgang på reservedeler og vedlikehold for å øke den operative evnen.


Med hilsen
Bjørn Egenberg
Kommandør (P)
President SMS