logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Vedtekter

Vedtekter for Sjømilitære Samfunds Maritime Strategigruppe (SMSMARSTRAT). Sist revidert den 14. desember 2022.

§ 1 Formål

Sjømilitære Samfunds Maritime Strategigruppe (SMSMARSTRAT), heretter faggruppen, sitt formål er å arbeide for bedre forståelse for og kunnskap om sjømakt og sjømilitære forhold.

Faggruppen gir råd og innspill til presidenten i Sjømilitære Samfund (SMS) som hjelp til at SMS skal kunne formulere standpunkt.

§ 2 Mandat

  • Faggruppen skal arbeide for å øke forståelsen for at kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann.
  • Faggruppen skal arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes.
  • Faggruppen skal spesielt bearbeide langsiktige perspektiver.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i faggruppen skjer etter invitasjon fra styret. Medlemmene kan fremme forslag om nye medlemmer til styret. Alle medlemmer i faggruppen er medlemmer av Sjømilitære Samfund. Faggruppen fører eget medlemsregister.

§ 4 Virksomhet

For å oppnå formålet forutsettes det et målrettet engasjement i det norske samfunnet om maritime forhold og aktiviteter, som synliggjør og skaper forståelse for Sjøforsvarets betydning og rolle i samfunnet generelt.

Dette engasjement er spesielt viktig overfor våre valgte politikere, de politiske institusjonene og myndighetene. Likeledes er det viktig å ha god dialog med enkeltpersoner, media og de forskjellige forsvarsforeningene. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen bør nyttes i den utstrekning dette er formålstjenlig.

Faggruppen fungerer som rådgiver for hovedstyret og Sjømilitære Samfund forøvrig.

§ 5 Ledelse

Generalforsamling gjennomføres hvert annet år og innkalles med minst en ukes varsel. Generalforsamling velger styret som består av leder, nestleder og sekretær. Forrige leder av faggruppen er leder av valgkomiteen og velger to komitemedlemmer blant faggruppens medlemmer.

Generalsekretær i Sjømilitære Samfunn møter fast i faggruppen og skal koordinere faggruppens aktiviteter med hovedstyret.

§ 6 Møter

Styret avgjør når årsmøte skal avholdes, normalt på årets siste medlemsmøte.

Andre møter avholdes etter behov. Styret står fritt til å invitere personer utenom faggruppen til faggruppens møter.

§ 7 Plan

Faggruppen bør utarbeide strategi- og handlingsplaner.

§ 8 Etablering og tilknytning

Faggruppen hadde sitt første møte den 17. september 2004. Det konstituerende møtet ble avholdt den 5. oktober 2004 hvor leder og styre ble valgt. SMSMARSTRAT ble godkjent som en faggruppe av generalforsamlingen i Sjømilitære Samfund den 31 mars. 2005. Disse vedtektene ble vedtatt på generalforsamling den 14 desember 2022. Faggruppens vedtekter er approbert av Hovedstyret.