logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Kampkraft og barekraft

Sjømilitære Samfund, ved President Sigurd Smith og leder SMS faggruppe strategi Trond Grytting, har fremlagt SMS anbefalinger om endringer av langtidsplan for Forsvaret for Stortinget.

Dette skjedde den 24/8 i åpen høring for Utenriks og Forsvarskomiteen. Hele dagen var satt av til høring, og en rekke forsvarsforeninger, fylker og kommuner la frem sine budskap. SMS argumenterte hovedsaklig for 6 U-båter og overflatekampfartøy, men også for Kystoperasjoner/KJK.

Se skriftlig innspill som SMS sendte komiteen i forkant av høringen.

Under følger den tekst SMS fremførte på den korte tid som ble tildelt:

Sjømilitære Samfund ble grunnlagt i 1835 og har i dag 2300 medlemmer.

Vår organisasjon arbeider for at Norge skal holde seg med et godt Sjøforsvar som del av et sterkt Forsvar.

I dag består Marinens kjerne av 5 Nansen klasse fregatter, 6 Skjold klasse korvetter og undervannsbåtene. Dersom korvettene fases ut vil dette redusere overflatekampstrukturen med 50 prosent. Bare 5 fregatter og 4 undervannsbåter, som langtidsplanen legger opp til, er en betydelig reduksjon av evne til krisehåndtering og kampkraft. Sjømilitære Samfund mener det er nødvendig at langtidsplanen strekker mot NATO to prosent målet slik at også et tilstrekkelig antall kampfartøyer kan opprettholdes.

En argumentasjon om at missiler på F-35 kan erstatte den evne til patruljering, overvåking og operasjoner over tid som Skjold klassen representerer, er feil.

SMS mener at romertallsvedtak IV må strykes. Teksten i langtidsplanen anbefales endret til å lese at overflatekampevnen nærmere må utredes.

SMS mener for øvrig at antallet F-35 ikke må reduseres.

Det er en viktig avgjørelse å videreføre ubåtkapasiteten, men SMS mener at antallet som er anbefalt i planen er for lavt. Bemanning og trening må være første klasse, og i tilstrekkelig volum, for å kunne operere og vinne kampsituasjoner. Et troverdig forsvar må kunne sende ut i havet to kampklare U-båter på patrulje til enhver tid i lange perioder. SMS mener at seks ubåter er et minimum for å kunne klare den operative, seilende beredskap som nasjonen må ha.

SMS tredje hovedbudskap er at evnen til å sikre egen kyst er svakt dekket i langtidsplanen. Det er overraskende at en operativ og fleksibel kampstyrke som KJK foreslås avviklet. SMS anbefaler at denne kommandoen videreføres.