logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
E03aa156 8f73 4839 9fd5 e39fe2043c66

Stortinget har ikke endelig fastlagt når LTP kommer til sluttbehandling. Det antas at Utenriks og Forsvarskomiteen skal ferdigbehandle proposisjonen i begynnelsen av november.

Fremtidens Forsvar besluttes politisk i noen få uker fremover nå. Alle medlemmer anmodes om å engasjere seg - Vær med å påvirk ved å spre SMS sine budskap til alle som kan trenge det.

Dømt til å gå galt

Av Sigurd Smith, President Sjømilitære Samfund

Sjøforsvaret er helt avhengig av den beste kompetansen for å kunne operere Marinens og Kystvaktens fartøyer og avdelinger profesjonelt. Offiserene og spesialistene må kunne bruke avansert utstyr i maskinrom, våpensentraler og operasjonsrom. De må kunne utføre sikker navigasjon og manøver, i høy fart og i alle slags farvann, for å skaffe seg en taktisk fordel i konflikt og kamp. Og de må beherske engelsk maritim fagterminologi. Ledelse på forskjellige nivåer i Sjøforsvarets kampstruktur krever opplæring og øvelser i en sjømilitær kontekst.

Sjøkrigsskolen er hovedleverandør av alt dette. I tillegg er tilgang til ressurser fra det øvrige Sjøforsvaret helt avgjørende for utdanningen på Sjøkrigsskolen.

Regjeringen vil opprette én felles høyskole i Forsvaret. Den vil få ansvaret for utdanning for offiserer og spesialister, samt annen akkreditert fagutdanning. Det betyr at sjefen for Sjøforsvaret ikke lenger skal bestemme over den sjømilitære utdanning, som han er avhengig av for å kunne levere et operativt sjøforsvar.

Dette er et dramatisk skifte av ansvar og myndighet som vil sette den sjømilitære kompetanse i fare. Forsvarssjefen sier at han anbefalte å ikke iverksette en omfattende omlegging før man har fått erfaringer med ny militær ordning. Han mener at konsekvensen av den nye løsningen ikke kan være vurdert, og han er bekymret for at innsparingspotensialet ved omleggingen er for optimistisk.

Vi mener at de økonomiske vurderingene som ligger til grunn for langtidsplanenes anbefaling, ikke er gode. Det er heller ikke gjort noen vurdering av hvilken kvalitet en utdanning med de foreslåtte tiltakene vil gi.

Forslaget i langtidsplanen legger opp til at all utdanning av personellet Sjøforsvaret trenger, skal legges under en ny sjef som ikke er i Sjøforsvaret. Det er dømt til å gå galt. Det er også en forestilling om at det er så mye likt i hær, luft og sjø at mye kan gjøres felles. Slike antakelser er tvilsomme, og de er ikke dokumentert.

Det er bare sjefen for Sjøforsvaret som kan ha ansvaret for den sjømilitære utdanning.

TVILSOMT: Antakelser om at det er så mye likt i hær, luft og sjø at mye kan gjøres felles, er tvilsomme og ikke dokumentert, skriver Sigurd Smith