logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 0

TIL MEDLEMMER AV SJØMILITÆRE SAMFUND

Utlysing av prisoppgaver for innlevering 1. september 2017

1.Droner for Sjøforsvaret

Drøft hvordan droner i fremtiden kan brukes i Sjøforsvaret. Eksempler kan være droner i overvåkning av Norges interesseområder (vs bruk av MPA), droner i antiundervannskrigføring, taktiske droner som støtte for kystkorvetter i kystsonen, inklusive "Over-the-Horizon Targeting", droner brukt av fregatter for utvidelse av egen overvåkningskapasitet og bevæpnede droner til støtte for kampfartøyene. Droner til utvidet bruk for kystvaktfartøyene, både ytre og indre, til støtte for alle typer kystvaktoppdrag. Antydning av de enkelte droners styrkemultipliserende effekt bør tas med, så vel som relative kostnader

2.Hvordan bør Sjøforsvaret innrettes for å støtte håndtering av A2/AD?

I 2010 lanserte USA en doktrine kalt "Air Sea Battle". I 2015 endret til: "Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons" (JAM-GC). Mange mener at doktrinen opprinnelig dreide seg om å håndtere / motvirke Kinas evne til å mønstre Anti-Access/Area-Denial (A2/AD) teknologi for å hindre inntrengning i kinesisk interessesfære. Denne forståelse av et problem og bruk av begreper anvendes nå også i NATOs nordområde kontekst. Drøft hva A2/AD dreier seg om, hvordan begrepet benyttes i våre interesseområder, og hva dette bør innebære for Sjøforsvarets operasjoner og kapasiteter.

3.Kystens betydning for forsvaret av Norge i det 21. århundre

Kysten som styrkemultiplikator, - har kjennskap til og utnyttelse av kysten fremdeles en betydning for forsvar av Norge, eller har moderne våpen gjort kystsonen irrelevant? Drøft hvordan Sjøforsvaret bør struktureres for å bidra til et effektivt forsvar av norsk territorium med - og uten vekt på kystsonen.

4.Etableringen av Forsvarsmateriell (FMA) har endret FLOs roller dramatisk. Hvilken strategisk retning har nå FLO tatt? Samsvarer dette med intensjonen rundt etableringen av FMA?

5.Valgfri oppgave, - med relevans for Sjømilitære Samfund eller foreningens motto.

Bedømmelse - Besvarelsene bedømmes og inndeles i 4 klasser:

1. klasse: Belønnes med gullmedalje og 20.000 kroner

2. klasse: Belønnes med sølvmedalje og 15.000 kroner

3. klasse: Belønnes med hederlig omtale og 5.000 kroner

4. Klasse: Henlegges

Bedømmelseskomiteen består av:

Kommandør Sigurd Smith (leder)

Admiral Torolf Rein

Kommandør Steinar Nilsen

Følgende bedømmelseskriterier legges til grunn:

Faglig innhold

Aktuell eller varig verdi

Logisk oppbygning og argumentasjon med konklusjon

Originalitet og kreativitet

Språkføring

NB: Ytterligere informasjon finner du i lommealmanakken til Sjømilitære Samfund,

Lover for Sjømilitære Samfund - § 9 Prisoppgaver.

Administrativt

Besvarelsen skal skrives på norsk og ikke tidligere ha blitt fremstilt for bedømmelse i andre fora. Med det menes at oppgaven gjerne må bygge på tidligere arbeider, men at innholdet må være vesentlig endret og oppgaven gitt ny tittel for å unngå forveksling.

Prisbelønte besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen.

Besvarelsene skal være anonyme og merket med et motto. Lukket navnekonvolutt med samme motto vedlegges. Oppgaven skal ikke overstige 15 sider.

Besvarelsene sendes:

Sjømilitære Samfund, Hilleren veien 122, 5174 Mathopen - innen 1.september 2017.