logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Hva er Somalia, hva er Puntland, hva er Somaliland, hva er en pirat, hvilken tilknytning har Yemen til piratvirksomheten ved Afrikas Horn?

Torsdag 19. februar arrangerte Sjømilitære Samfund debattmøte i Kommandantboligen i Gravdal med temaet: ”Piratvirksomheten ved Afrikas Horn”, nettopp for å belyse blant annet disse spørsmålene. Innledere var Seniorforsker ved Norsk institutt for by og regionforsknings internasjonale avdeling Stig Jarle Hansen og Senior ”Vice President” Jan Didrik Lorentz fra rederiet Odfjell. Seniorforsker Hansen orienterte den lydhøre forsamlingen om de bakenforliggende årsaken til piratvirksomheten, mens Jan Didrik Lorentz la vekt på rederinæringens syn på forholdet, og hvilke mottiltak næringen treffer for å begrense skadevirkningene av piratvirksomheten. Under debatten etterpå ble ekspertpanelet forsterket av Sjef Fregattvåpenet: Kommandør Bjørn Egenberg og 1. Amanuensis ved Sjøkrigskolen: Lovise Aalen.

Debattmøtets aktualitet ble forsterket ved at Regjeringen, allerede mandag 23. februar, skal fatte vedtak om hvorvidt Sjøforsvaret skal bidra med en Nansen-klasse fregatt i de pågående anti-piratoperasjonene i farvannet utenfor Puntland og Somaliland. Kommandør Egenberg framholdt at Forsvaret generelt og Fregattvåpenet spesielt, allerede er godt i gang med forberedelsene til en eventuell deployering til Adenbukten og det Indiske Hav.

De relativt kompliserte forholdene på Afrikas Horn er en utfordring i seg selv i forbindelse med en eventuell fregattinnsats. I så henseende var debattmøtet med på å klargjøre for de frammøtte flere forhold på Afrikas Horn. Det svært gode oppmøtet og de mange spørsmålene til ekspertpanelet skulle borge for at temaet fenget.

S E Kvalvaag Visepresident