logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Prisoppgaver 2015

Sjømilitære Samfunds medlemmer oppfordres til å studere årets oppgavetekster og der etter gi seg i kast med en prisoppgave man brenner for.

Oppgave 1

Marinens Jegervåpen (MJV) etter at Marinens Jeger Kommando (MJK) ble selvstendig nivå 3 avdeling – Fremtidig innretning av MJV

Drøft alternative retninger for dette våpenet, samt styrker og svakheter ved dagens organisering. Skal våpenet i større grad tilnærme seg landoperasjoner og være en styrkebrønn for INTOPS, eller skal våpenet satse på sjøoperasjoner? Er det mulig å bli gode på begge områder?

Oppgave 2

Ny militær ordning

Sjøforsvaret er på vei til å innføre en ny militær ordning. Drøft hvilke fordeler og ulemper dette vil gi Sjøforsvaret. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at ordningen skal fungere etter hensikten?

Oppgave 3

Hva skal vi med Sjøkrigsskolen?

Drøft fordeler og ulemper med Sjøkrigsskolen som utdanningsinstitusjon. Får Sjøforsvaret de offiserene vi har bruk for i fred, krise og krig? Er kost-nytte effekten av det å ha en Sjøkrigsskole positiv eller negativ?

Oppgave 4

Selvvalgt tema

Definer en problemstilling som er relevant for Sjøforsvaret eller Sjømilitære Samfund ihht motto: «For Sjøforsvarets tarv og utvikling».

Komiteen kan på forhånd svare på hvor vidt en oppgavetittel anses være relevant. Kandidater henvender seg til generalsekretæren som anonymt formidler til komiteen. Epost: gs@sms1835.no

Bedømmelse Besvarelsene bedømmes og inndeles i 4 klasser:

  1. klasse: Belønnes med gullmedalje og 20.000 kroner
  2. klasse: Belønnes med sølvmedalje og 15.000 kroner
  3. klasse: Belønnes med hederlig omtale og 5.000 kroner
  4. Klasse: Henlegges

Bedømmelseskomiteen består av:

Følgende bedømmelseskriterier legges til grunn:

NB: Ytterligere informasjon finner du i lommealmanakken til Sjømilitære Samfund, Lover for Sjømilitære Samfund - § 9 Prisoppgaver.

Administrativt Besvarelsen skal skrives på norsk og ikke tidligere ha blitt fremstilt for bedømmelse i andre fora. Med det menes at oppgaven gjerne må bygge på tidligere arbeider, men at innholdet må være vesentlig endret og oppgaven gitt ny tittel for å unngå forveksling.

Prisbelønte besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen.

Besvarelsene skal være anonyme og merket med et motto. Lukket navnekonvolutt med samme motto vedlegges. Oppgaven skal ikke overstige 15 sider.

Besvarelsene sendes: Sjømilitære Samfund, Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen, - innen 1.september 2015.