logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Vedtekter

Sanksjonert av SMS hovedstyre den 20.januar 1992. Endret i henhold til Generalforsamlingsvedtak den 6.mars 2019.

Oversikt

Dokumenter: Herr og fru Harlans testament, Brev angående tolkning av testamentet

§1 GRUPPENS NAVN OG FORMÅL

 1. Gruppens offisielle navn er Sjømilitære Samfund/Marineingeniørgruppen.
 2. På engelsk betegnes gruppen Norwegian Association of Naval Engineers.

Gruppens formål er:

 1. Gjennom Harlans Seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper.
 2. Gjennom selskapelig samvær å styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer.
 3. Å ivareta marineingeniørenes interesser både innen SMS sine organer og i Sjøforsvaret generelt.

§2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

Marineingeniørgruppen er organisatorisk tilknyttet Sjømilitære Samfund.

§3 MEDLEMMER

For å bli medlem av SMS/Marineingeniørgruppen må man oppfylle følgende to kriterier:

 1. Være medlem av Sjømilitære Samfund
 2. Være teknisk offiser eller befal fra Sjøforsvaret med enten
  • KS 2 status,
  • eller
   • a) Gjennomført og bestått teknisk bachelor/KS ved Sjøkrigsskolen
   • b) Gjennomført og bestått minimum bachelor i ingeniørfag (marin relevans) fra universitet/høgskole.

I tvilstilfeller kan søknad om medlemsskap stiles til styret i SMS/Marineingeniørgruppen.

SMS/Marineingeniørgruppen har følgende kategorier medlemmer:

 1. Offiserer eller befal som er i aktiv tjeneste eller som har permisjon fra Sjøforsvaret, eller innehar sivil stilling i Sjøforsvaret.
 2. Pensjonerte yrkesoffiserer eller befal i Sjøforsvaret.
 3. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret.

Kun kategori a) og b) er stemmeberettigede medlemmer og oppholder de samme rettigheter ved arrangement av typen Harlans Seminar og lignende.

§4 KONTINGENT

Det betales ingen kontingent for medlemskap i SMS/Marineingeniørgruppen.

§5 STYRET

a) Styret består av fem medlemmer, leder og fire styremedlemmer. Alle styrets medlemmer velges for to år om gangen, slik at henholdsvis to og tre styremedlemmer er på valg hvert år. I tillegg velges to varamedlemmer til styret for ett år om gangen. Leder, Styremedlemmer og varamedlemmer velges på generalforsamlingen blant SMS/Marineingeniørgrupppens stemmeberettigede medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når lederen og minimum to av styremedlemmene er tilstede.

b) Det påhviler styret å:

 1. Holde a jour ”Vedtekter for Sjømilitære Samfund/Marineingeniørgruppen”.
 2. Sørge for at statuttene for ”Georg og Ingeborg Harlans Legat til videreutdannelse av Maskinoffiserer i den Kongelige Norske Marine” blir etterlevet.
 3. Innkalle og gjennomføre generalforsamlingen
 4. Sørge for at vedtak fra generalforsamlingen blir iverksatt og fulgt opp
 5. Arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger
 6. Ivareta gruppens økonomi og utarbeide budsjettforslag for det kommende år
 7. Holde a jour fortegnelse over gruppens medlemmer
 8. Sørge for at alt som kan være av verdi for SMS/Marineingeniørgruppens historie blir arkivert på forsvarlig måte

§6 VALGKOMITE

 1. Generalforsamlingen velger hvert år en valgkomite.
 2. Denne består av to stemmeberettigede medlemmer.
 3. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til styret, og disse skal bekjentgjøres sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

§7 GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er SMS/Marineingenørgruppens høyeste organ.
 2. Generalforsamlingen avholdes hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med Harlans Seminar, som avholdes den første helg i november.
 3. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 20 (tyve) stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, plikter styret å innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling innen 14 dager.
 4. Følgende saker behandles:
  • - Valg av møteleder og referent
  • - Årsberetning
  • - Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  • - Valg av valgkomite
  • - Eventuelle andre saker
 5. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen skal være styret i hende senest 1. oktober samme år.
 6. Innkallelse til generalforsamlingen skal sendes ut minst 14 dager før generalforsamlingen finner sted.

§8 STEMME- OG VALGREGLER

 1. Stemmegivning skjer ved håndsopprekning.
 2. Dersom ett medlem fremmer ønske om skriftlig avstemming, skal dette bli etterkommet.
 3. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall.
 4. Valg av styre og alle andre saker avgjøres ved simpelt flertall.
 5. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
 6. Stemmeberettigede medlemmer som er fraværende, kan på forhånd avgi skriftlig stemme i saker som behandles på generalforsamlingen.

§9 ENDRING AV VEDTEKTENE

 1. Forslag til endring av vedtektene må fremmes på generalforsamlingen.
 2. Endringer krever 2/3 flertall.
 3. Det kan ikke gjøres endringer som strider mot Sjømilitære Samfunds lover.

§10 OPPLØSNING AV SMS/MARINEINGENIØRGRUPPEN

 1. For vedtak om oppløsning av SMS/Marineingeniørgruppen kreves det uravstemming blant de stemmeberettigede medlemmer.
 2. Oppløsning krever 2/3 flertall.
 3. Ved oppløsning tilfaller gruppens eiendeler Sjømilitære Samfund.

§11 TOLKING AV VEDTEKTENE

 1. Det tillegger styret i SMS/Marineingeniørgruppen å tolke disse vedtektene.
 2. I tvilstilfelle bør sakene fremlegges for generalforsamlingen.