Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen.Foto: Forsvaret .

Prisoppgaver

Sjømilitære Samfund oppfordrer samtlige medlemmer til å engasjere seg og skrive prisoppgaver. Oppgavene utlyses årlig.

Om prisoppgaven

Besvarelsene bedømmes og inndeles i 4 klasser:

  1. klasse: Belønnes med gullmedalje og 20.000 kroner
  2. klasse: Belønnes med sølvmedalje og 15.000 kroner
  3. klasse: Belønnes med hederlig omtale og 5.000 kroner
  4. Klasse: Henlegges


Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave er en norsk utmerkelse innstiftet av Sjømilitære Samfund i 1890. Medaljen med pengepremie følger som belønning for besvarelse av den prisoppgave Sjømilitære Samfund utlyser. Medaljen er godkjente av Forsvaret for bruk på norsk militæruniform. Se mer informasjon her.

Bedømmelseskomiteen består av:

NB: Sammensetningen kan endres ved valgene under generalforsamlingen 2014.

Følgende bedømmelseskriterier legges til grunn:

NB: Ytterligere informasjon finner du i lommealmanakken til Sjømilitære Samfund, Lover for Sjømilitære Samfund - § 9 Prisoppgaver.

Besvarelsen skal skrives på norsk og ikke tidligere ha blitt fremstilt for bedømmelse i andre fora. Med det menes at oppgaven gjerne må bygge på tidligere arbeider, men at innholdet må være vesentlig endret og oppgaven gitt ny tittel for å unngå forveksling. Oppgaven skal skrives på norsk.

Prisbelønte besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen. SMS beholder også bruksretten til oppgaver som blir bedømt til 4. klasse. Besvarelsene skal være anonyme og merket med et motto. Lukket navnekonvolutt med samme motto vedlegges. Oppgaven skal ikke overstige 15 sider.

Oppgavene sendes: Sjømilitære Samfund, Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen innen fristen.

Oversikt over belønnede prisoppgaver

År Navn Stilling Avdeling Emne Pris
1996 Lasse Halaas LT Hæren Livslang læring - Om teknisk utdanning i Forsvaret 2.klasse
1996 Rune Fromreide KL Sjøforsvaret Samhold - En av nøklene til økt forsvarsevne 3.klasse
1996 Olav E. Harefallet Nautisk Rådg. Norcontrol Planlegging av simulator anlegg i Sjøforsvaret 3.klasse
1997 Finn Tørjesen KK Sjøforsvaret Sjøforsvarets fremtid 2.klasse
1997 Leif Tore Michelsen OK Krigsskoleprest Internasjonale militære fredsoperasjoner 2.klasse
1997 Carsten A. Lütken VADM   Russlands militærdoktrine-Betydning for maritim strategi og Nordflåtens status og operasjonskonsept 3.klasse
1997 Tor Egil Eilertsen KK Sjøforsvaret Sjøinvasjonsforsvarets fremtid 3.klasse
1997 Hans Chr. Helseth KK Sjøforsvaret Begrepsfastsettelse innen sjøkrigen 3.klasse
1998 Trond Olsen KL Sjøforsvaret Revolution in Military Affairs 3.klasse
1998 Ole Jørgen Eikanger KL Sjøforsvaret Krigføringsprinsipper i norsk forsvarsdebatt 3.klasse
1998 Morten Graff KL Sjøforsvaret Det Islamske Irak ø Krigens eller fredens stat 3.klasse
1998 Sven-Erik Grieg Smith Førstelektor/MAJ   Ubåtbyen Bergen - en del av krigshistorien i Norge 3.klasse
1999 Thomas Wedervang OK Sjøforsvaret Logistikk og operasjoner 3.klasse
2001 Bård Mæland  MAJ  krigsskoleprest Blir det bedre manøveroffiserer av mennesker med et solid verdigrunnlag? 2.klasse
2001 Svein-Erik Bakke OK Sjøforsvaret Bruk av forretningsorienterte praksiser i Forsvaret 3.klasse
2002 Johnny Grøneng Aase FEN Sjøforsvaret Maritime operasjoner og asymmetrisk krigføring-mulige konsekvenser og utfordringer for Sjøforsvaret 3.klasse
2002 Nils Terje Lunde MAJ Luftforsvaret Marinens garnisonsmenigheter som uttrykk for sivil-militære relasjoner 3.klasse
2002 Hans Chr Helseth KOM Sjøforsvaret Materiellkrig og alliert hjelp til Sovjetunionen 1941-1945 2.klasse
2002 Sven-Erik Grieg Smith Førstelektor/MAJ HV "De drepte våre menn..." - Studiet av en krigsforbrytelse. Begivenheten som førte til henrettelsen av besetningen på MTB 345 den 30. juli 1943 1.klasse
2003  Øyvind Garvik KK  Sjøforsvaret Norsk utvikling av Radar EK-materiell til Sjøforsvaret 3.klasse
2004  Geir Aronsen FEN   Innføring av nettverksbasert forsvar. En videreføring av Manøverkrigføring, eller en dreining mot Synkroniseringskrigføring  3.klasse
2005        Ingen oppgaver ble funnet verdige til prisbelønning  3.klasse
2006  Ola Bøe Hansen OK  Sjøforsvaret  ”For Sjøforsvarets tarv og utvikling” – Hvilken lærdom har vi høstet de siste 30 år, og hva kan vi si om kursen videre?   
2007       Ingen oppgaver ble funnet verdige til prisbelønning  
2008 Johnny Grøneng Aase FEN Sjøforsvaret Folkerettslig status til Taliban og al-Qaida-krigere  Hederlig omtale 
  Hans Christian Helseth  FKOM Sjøforsvaret  Sjørøveri i den moderne tid  Hederlig omtale 
2009       Ingen oppgaver mottatt. 
2010       Ingen oppgaver mottatt.     
2011       Ingen utlysning