logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 14 1

Prisoppgaver

Sjømilitære Samfund oppfordrer samtlige medlemmer til å engasjere seg og skrive prisoppgaver. Oppgavene utlyses årlig.

Om prisoppgaven

Besvarelsene bedømmes og inndeles i 4 klasser:

 1. klasse: Belønnes med gullmedalje og 20.000 kroner
 2. klasse: Belønnes med sølvmedalje og 15.000 kroner
 3. klasse: Belønnes med hederlig omtale og 5.000 kroner
 4. Klasse: Henlegges
SMS prisoppgave

Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave er en norsk utmerkelse innstiftet av Sjømilitære Samfund i 1890. Medaljen med pengepremie følger som belønning for besvarelse av den prisoppgave Sjømilitære Samfund utlyser. Medaljen er godkjente av Forsvaret for bruk på norsk militæruniform. Se mer informasjon her.

Bedømmelseskomiteen består av:

 • Kommandør Anders Lekven (leder)
 • Admiral Torolf Rein
 • Kommandørkaptein Steinar Nilsen

NB: Sammensetningen kan endres ved valgene under generalforsamlingen 2014.

Følgende bedømmelseskriterier legges til grunn:

 • Faglig innhold
 • Aktuell eller varig verdi
 • Logisk oppbygning og argumentasjon med konklusjon
 • Originalitet og kreativitet
 • Sprogføring

NB: Ytterligere informasjon finner du i lommealmanakken til Sjømilitære Samfund, Lover for Sjømilitære Samfund - § 9 Prisoppgaver.

Besvarelsen skal skrives på norsk og ikke tidligere ha blitt fremstilt for bedømmelse i andre fora. Med det menes at oppgaven gjerne må bygge på tidligere arbeider, men at innholdet må være vesentlig endret og oppgaven gitt ny tittel for å unngå forveksling. Oppgaven skal skrives på norsk.

Prisbelønte besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen. SMS beholder også bruksretten til oppgaver som blir bedømt til 4. klasse. Besvarelsene skal være anonyme og merket med et motto. Lukket navnekonvolutt med samme motto vedlegges. Oppgaven skal ikke overstige 15 sider.

Oppgavene sendes: Sjømilitære Samfund, Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen innen fristen.

Oversikt over belønnede prisoppgaver

År Navn Stilling Avdeling Emne Pris
1996 Lasse Halaas LT Hæren Livslang læring - Om teknisk utdanning i Forsvaret 2.klasse
1996 Rune Fromreide KL Sjøforsvaret Samhold - En av nøklene til økt forsvarsevne 3.klasse
1996 Olav E. Harefallet Nautisk Rådg. Norcontrol Planlegging av simulator anlegg i Sjøforsvaret 3.klasse
1997 Finn Tørjesen KK Sjøforsvaret Sjøforsvarets fremtid 2.klasse
1997 Leif Tore Michelsen OK Krigsskoleprest Internasjonale militære fredsoperasjoner 2.klasse
1997 Carsten A. Lütken VADM Russlands militærdoktrine-Betydning for maritim strategi og Nordflåtens status og operasjonskonsept 3.klasse
1997 Tor Egil Eilertsen KK Sjøforsvaret Sjøinvasjonsforsvarets fremtid 3.klasse
1997 Hans Chr. Helseth KK Sjøforsvaret Begrepsfastsettelse innen sjøkrigen 3.klasse
1998 Trond Olsen KL Sjøforsvaret Revolution in Military Affairs 3.klasse
1998 Ole Jørgen Eikanger KL Sjøforsvaret Krigføringsprinsipper i norsk forsvarsdebatt 3.klasse
1998 Morten Graff KL Sjøforsvaret Det Islamske Irak ø Krigens eller fredens stat 3.klasse
1998 Sven-Erik Grieg Smith Førstelektor/MAJ Ubåtbyen Bergen - en del av krigshistorien i Norge 3.klasse
1999 Thomas Wedervang OK Sjøforsvaret Logistikk og operasjoner 3.klasse
2001 Bård Mæland MAJ krigsskoleprest Blir det bedre manøveroffiserer av mennesker med et solid verdigrunnlag? 2.klasse
2001 Svein-Erik Bakke OK Sjøforsvaret Bruk av forretningsorienterte praksiser i Forsvaret 3.klasse
2002 Johnny Grøneng Aase FEN Sjøforsvaret Maritime operasjoner og asymmetrisk krigføring-mulige konsekvenser og utfordringer for Sjøforsvaret 3.klasse
2002 Nils Terje Lunde MAJ Luftforsvaret Marinens garnisonsmenigheter som uttrykk for sivil-militære relasjoner 3.klasse
2002 Hans Chr Helseth KOM Sjøforsvaret Materiellkrig og alliert hjelp til Sovjetunionen 1941-1945 2.klasse
2002 Sven-Erik Grieg Smith Førstelektor/MAJ HV "De drepte våre menn..." - Studiet av en krigsforbrytelse. Begivenheten som førte til henrettelsen av besetningen på MTB 345
den 30. juli 1943
1.klasse
2003 Øyvind Garvik KK Sjøforsvaret Norsk utvikling av Radar EK-materiell til Sjøforsvaret 3.klasse
2004 Geir Aronsen FEN Innføring av nettverksbasert forsvar. En videreføring av Manøverkrigføring, eller en dreining mot Synkroniseringskrigføring 3.klasse
2005 Ingen oppgaver ble funnet verdige til prisbelønning 3.klasse
2006 Ola Bøe Hansen OK Sjøforsvaret ”For Sjøforsvarets tarv og utvikling” – Hvilken lærdom har vi høstet de siste 30 år, og hva kan vi si om kursen videre?
2007 Ingen oppgaver ble funnet verdige til prisbelønning
2008 Johnny Grøneng Aase FEN Sjøforsvaret Folkerettslig status til Taliban og al-Qaida-krigere Hederlig omtale
Hans Christian Helseth FKOM Sjøforsvaret Sjørøveri i den moderne tid Hederlig omtale
2009 Ingen oppgaver mottatt.
2010 Ingen oppgaver mottatt.
2011 Ingen utlysning