logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Norsk Tidskrift for Sjøvesen

Norsk Tidskrift for Sjøvesen, forkortet NTfS, er Sjømilitære Samfunds medlemsblad.

Stortinget som tok initiativ til opprettelsen av NTfS omkring år 1880. Det var på den tiden en såkalt rivende utvikling på fartøysmateriell (herunder fremdrifts-systemer). Gjennom annen informasjon registrerte politikerne at det var enkelte marineoffiserer som hadde avisartikler om moderne systemer. De «gamle» admiralene var ikke like oppdatert og presenterte nye prosjekter som dermed hadde begrenset grad av tillit. Stortinget ønsket å få oppdatert informasjon og sørget for at Sjømilitære Samfund mottok årlig støtte i en periode for å etablere eget tidsskrift.

Tidsskriftet i dag

NTfS utgis av Sjømilitære Samfund og støtter foreningens motto om «Sjøforsvarets Tarv og Utvikling». Tidsskriftet kommer ut i papirutgave 6 ganger årlig og presenteres på SMS nettside. NTfS leses av sentrale militære og politiske myndigheter og kan vise til saker hvor Sjømilitære Samfund har positivt påvirket beslutningsprosesser.

Artikler er i hovedsak et talerør for SMS medlemmer og omfatter historie, aktuelle militære saker, sikkerhetspolitikk, leserinnlegg og andre saker av maritim interesse. Les alle de siste utgivelsene her.

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Sjømilitære Samfunds formål. Dette innebærer blant annet:

  1. Være et organ for formidling av vitenskapelige artikler med relevant kobling til Sjømilitære Samfunds formål
  2. Stimulere til fordypning innen tema som er egnet til å styrke forståelse for norsk sjømakt i et bredest mulig perspektiv
  3. Bidra til engasjement rundt Sjøforsvarets tarv og utvikling
  4. Fremme forsvars- og sikkerhetspolitisk debatt.

Ønsker du å publisere i tidsskriftet eller på hjemmesiden?

Det skal være «høyt under taket» for artikler i NTfS, og artikkelforfatterne skal ikke være bundet av lojalitet til det etablerte, men gjerne komme med utfordrende synspunkter. Alle kan sende inn artikkelforslag til redaksjonen per e-post på ntfs@sms1835.no.

Ønsker du å publisere på hjemmesiden, ta forbindelse på kommunikasjon@sms1835.no.

Tidsskriftets redaktør

Tidsskriftets redaktør velges av Generalforsamlingen i Sjømilitære Samfund og utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Redaktøren har ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt budsjett vedtatt av Generalforsamlingen. Videre rapporterer redaktøren til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold. Redaktøren har møteplikt - og talerett på hovedstyrets møter i saker som gjelder tidsskriftet.

Redaksjonskomiteen

Generalforsamlingen oppnevner en redaksjonskomité på inntil 3 medlemmer. Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren i strategiske og driftsmessige forhold. Videre er redaksjonskomiteens rolle som strategisk og driftsmessig rådgiver for redaktøren innebærer også vurderingen av Tidsskriftets retning og profil i lys av Tidsskriftets formål. Komiteen skal også bidra til å fremme kommunikasjon mellom Sjømilitære Samfund og Forsvarssektoren.

Redaksjonskomiteens medlemmer

Redaksjonskomiteen oppnevnes for 2 år av gangen. Ønsker du å bli en del av den, send oss en e-post på ntfs@sms1835.no.