logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Marinens Sanitetsoffisersring

Foreningen har sin egen ring som du kan bære.

Sanitetsringen

Vedtekter for Marinens sanitetsoffisersring

§ 1 Marinens Sanitetsoffisersring

Marinens Sanitetsoffisersring ble innstiftet 1. januar 2007. Ringen er utformet i gull med emblemet for Saniteten i Sjøforsvaret i gull på rød bunn.

§ 2 Bæring av ringen

Personell som tilfredsstiller kriteriene i denne paragraf kan søke styret i Marinens. Sanitetsoffisersforening om rett til å bære ringen. Følgende kriterier må være oppfylt:

§ 2.1 Medlemsskap i Marinens Sanitetsoffisersforening (For å bli medlem av Marinens

Sanitetsoffisersforening må man være eller ha vært utskrevet/ vernepliktig /yrkestilsatt

sanitetsoffiser (sykepleier / lege / psykolog / tannlege / veterinær / farmasøyt /

sanitetsbefal / eller tilsvarende). Foreningen er åpen for stadig tjenestegjørende offiserer i

militære og sivile stillinger, tidligere tjenestegjørende og pensjonister.)

§ 2.2 Høgere akademisk helsefaglig utdanning på minimum Bachelor-nivå (3-årig) og offentlig autorisasjon som helsepersonell (jfr Helsepersonellovens § 48)

§ 2.3 Tjeneste som sanitetsoffiser i Sjøforsvaret

§ 3 Anskaffelse av Marinens Sanitetsoffisersring

Marinens Sanitetsoffisersring kan bestilles gjennom styret i Marinenes Sanitetsoffisersforening.

§ 4 Unntak

Styret i Marinens Sanitetsoffisersforening kan i meget spesielle tilfelle innvilge

enkeltpersoner rett til å bære ringen. Vedtak skal være enstemmig og begrunnet.

§ 5 Gyldighet

Disse vedtekter er gyldige fra 2007-01-01 og kan kun endres ved ¾ flertall på generalforsamling i Marinens Sanitetsoffisersforening.