logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Styret

Styret i MSOF består av seks medlemmer og to varemedlemmer. Disse velges hvert annet år på generalforsamling.

Styret har fem medlemmer og opp til fem varamedlemmer. En hensiktsmessig geografisk fordeling skal efterstrebes. De stadig vernepliktige sanitetsoffiserer har anledning til å velge en representant som kan tiltre styret uten stemmerett.

Sittende styre

Valgt på siste Generalforsamling:

 • Leder Orlogskaptein Ulrik Hansen (vet.ulrik.hansen@gmail.com).
 • Medlemmer
  • Kommandørkaptein Jan Olav Arnesen.
  • Kasserer Orlogskaptein Hans Olav Neteland.
  • Skvadronsmester Preben Franche.
  • Sekretær Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen (jan@sommerfelt-pettersen.no).
 • Varamedlemmer
  • Orlogskaptein Hanne Løvenholdt.

Kontakt

Ta kontakt med styret per epost msof@sms1835.no.

Styrets arbeid

Det påhviler styret å:

 • Sørge for at foreningens formål etterleves.
 • Sørge for at vedtektene til enhver tid er oppdaterte.
 • Innkalle og gjennomføre generalforsamlingen.
 • Sørge for at vedtak fra generalforsamlingen blir iverksatt og fulgt opp.
 • Arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger.
 • Ivareta gruppens økonomi og utarbeide budsjettforslag for det kommende år.
 • Sørge for at medlemsregister føres.
 • Sørge for tiltak for å verve nye medlemmer.
 • Sørge for at alt som kan være av verdi for Marinens Sanitetsoffisersforenings historie blir arkivert på forsvarlig måte.