logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Vedtekter

§ 1 GRUPPENS NAVN OG FORMÅL

Gruppens offisielle navn er Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF). På engelsk betegnes gruppen Norwegian Association of Naval Medical Officers (NANMO). Marinens Sanitetsoffisersforening ble første gang etablert i 1925. Foreningen ble gjenopprettet i 2006.

Formålet er

 • gjennom seminarer, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle
 • medlemmenes faglige kunnskaper.
 • å stimulere til forskning innen marinesanitet
 • å ivareta sanitetsoffiserenes interesser.
 • etablere et nettverk av og for Marinens sanitetsoffiserer i og utenfor tjeneste.
 • gjennom selskapelig samvær å styrke samholdet og kontaktet mellom gruppens medlemmer

§ 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund.

§ 3 MEDLEMMER

For å bli medlem av Marinens Sanitetsoffisersforening må man være eller ha vært utskrevet/vernepliktig /yrkestilsatt sanitetsoffiser (sykepleier / lege / psykolog / tannlege / veterinær /farmasøyt / sanitetsbefal / eller tilsvarende). Foreningen er åpen for stadig tjenestegjørendeoffiserer i militære og sivile stillinger, tidligere tjenestegjørende og pensjonister.

Søknad om medlemskap stiles til styret i Marinens Sanitetsoffisersforening.

Medlemmer av Marinens Sanitetsoffisersforening er samtidig medlemmer av Sjømilitære Samfund.

Ethvert medlem som møter på generalforsamlingen har stemmerett.

§ 4 KONTINGENT

Kontingenten i Marinens Sanitetsoffisersforening fastsettes av generalforsamlingen. .

§ 5 STYRET

§ 5.1 SAMMENSETNING

Styret har fem medlemmer og opp til fem varamedlemmer. En hensiktsmessig geografisk fordeling skal efterstrebes.De stadig vernepliktige sanitetsoffiserer har anledning til å velge en representant som kan tiltre styret uten stemmerett.

§ 5.2 VALG

Formann velges ved separat valg for to år om gangen.

Styremedlemmene velges for fire år om gangen, slik at halvparten er på valg hvert annet år.

Varamedlemmer velges for fire år om gangen, slik at halvparten er på valg hvert annet år.

Alle stemmeberettigede medlemmer i Marinens Sanitetsforening er valgbare.

§ 5.3 BESLUTNINGSDYKTIGHET

Styret er beslutningsdyktig når lederen og minimum to av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet teller lederes stemme dobbelt.

§ 5.4 STYRETS OPPGAVER

Det påhviler styret å

 • Sørge for at foreningens formål etterleves.
 • Sørge for at vedtektene til enhver tid er oppdaterte.
 • Innkalle og gjennomføre generalforsamlingen.
 • Sørge for at vedtak fra generalforsamlingen blir iverksatt og fulgt opp.
 • Arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger.
 • Ivareta gruppens økonomi og utarbeide budsjettforslag for det kommende år.
 • Sørge for at medlemsregister føres.
 • Sørge for tiltak for å verve nye medlemmer.
 • Sørge for at alt som kan være av verdi for Marinens Sanitetsoffisersforenings historie blir arkivert på forsvarlig måte.

§ 6 VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen velger hvert annet år en valgkomite. Denne består av to stemmeberettigede medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til styret, og disse skal bekjentgjøres sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

§ 7 GENERALFORSAMLINGEN

§ 7.1 MYNDIGHET

Generalforsamlingen er Marinens Sanitetsforenings høyeste organ.

Generalforsamlingen avholdes hvert annet år.

§ 7.2 BESLUTNINGSDYKTIGHET

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst ti medlemmer er til stede. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, plikter styret å innkalle til ny ekstraordinær generalforsamlingen innen 14 dager.

§ 7.3 AGENDA

Følgende saker behandles:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
 5. Valg av valgkomite
 6. Eventuelle andre saker som er innmeldt.

§ 7.4 INNMELDING AV SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN

  Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen skal være styret i hende senest tre uker før generalforsamlingen avholdes..

  § 7.5 INNKALLING

  Innkalling til generalforsamlingen skal bekjentgjøres minst fire uker før generalforsamlingen finner sted.

  § 7.6 STEMME- OG VALGREGLER

  Stemmegivning skjer ved håndsopprekning.

  Hvis ett medlem fremmer ønske om skriftlig avstemming, skal dette bli etterkommet.

  Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall

  Valg av styre og alle andre saker avgjøres ved simpelt flertall.

  Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.

  Stemmeberettigede medlemmer som er fraværende kan på forhånd avgi skriftlig stemme i saker som behandles på generalforsamlingen.

  § 8 ENDRING AV VEDTEKTENE

  Forslag til endring av vedtektene må være fremmet til generalforsamlingen i samsvar med § 7.4. Endringer krever 2/3 flertall. Det kan ikke gjøres endringer som er i strid med Sjømilitære Samfunds lover.

  § 9 OPPLØSNING AV MARINENS SANITETSOFFISERSFORENING

  For vedtak om oppløsning av Marinens Sanitetsoffisersforening kreves det uravstemning blant de stemmeberettigede medlemmer.

  Oppløsningen krever 2/3 flertall.

  Ved oppløsning tilfaller gruppens eiendeler Sjømilitære Samfund.

  § 10 TOLKNING AV VEDTEKTENE

  Det tilligger styret i Marinens Sanitetsoffisersforening å tolke disse vedtektene. I tvilstilfelle bør sakene fremlegges for generalforsamlingen.