logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sjøforsvarets Sanitets Utdannelsesfond

Sjøforsvarets Sanitets Utdannelsesfond er et fond som administreres av Styret i Sjøforsvarets Sanitets Utdannelsesfond, mens vedtektene bestemmes av Sjef Sjøforsvaret.

Bakgrunn

Sjøforsvarers Sanitets Utdannelsesfond ble opprettet 1974-12-01 ved at Oslo Sanitetsforenings Sykepleieskoles Utdannelsesfond av 1948-01-01 i henhold til § 9 i statuttene for dette fond ble overført til Sjøforsvarets Sanitet som følge av at skolen ble nedlagt. Fondet utgjorde per 1974-12- 01 kr 16 008,79. Statuttene ble revidert 1998-01-01. Fondet utgjorde per 2006-12-31 kr 81 891,55.

Bakgrunnen for at Oslo Sanitetsforenings Sykepleieskoles Utdannelsesfond ble opprettet i 1948 var at Sjefslegen for Marinen, kommandør Johan Greve Brun, hadde tatt initiativ til utdannelse av mannlige sykepleier som skulle tjenestegjøre i Marinen. Kandidater ble tatt opp ved Sjømilitær Korps og fikk sin fagutdannelse ved Oslo Sanitetsforenings Sykepleieskole. For sin innsats fikk daværende forstanderinne ved sykepleierskolen, Gudrun Arentz, H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull.

Marinens første sykepleiere fikk sin eksamen i 1949. Dette var de første mannlige sykepleiere som ble utdannet i Norge. Sjøforsvaret har siden 1949 utdannet sykepleiere som har fått sin fagutdannelse ved sivile sykepleierskoler. Utdannelsen er bekostet av Sjøforsvaret og sykepleierne har avtjent påfølgende plikttjeneste i Sjøforsvaret.

Statutter

§1 Fondet er opprettet av Oslo Sanitetsforenings Sykepleieskole i 1948. Fondet ble videreført av Generalinspektøren for Sjøforsvaret fra 1974.

§2 Sjøforsvarets Sanitets Utdannelsesfond forvaltes av et styre på tre personer og administreres av Sjømilitære Samfund. Sjefen for Saniteten i Sjøforsvaret er styrets formann. De to øvrige styremedlemmer - hvorav en skal være stadig tjenestegjørende sykepleier i Sjøforsvaret - med personlige varamedlemmer - oppnevnes av henholdsvis Marinens Sanitetsoffisersforening og Sjømilitære Samfund.

§3 Styret i Sjøforsvarets Sanitets Utdannelsesfond bestemmer til enhver tid hvor stor andel av fondets midler som skal utdeles.

§4 Stipend kan gis til sanitetsoffiserer, som er stadig tjenestegjørende i Sjøforsvaret, når midlene benyttes til studier, videreutdannelse og kompetanseheving som kommer Sjøforsvarets sanitet til gode.

§5 Søknad om tildeling av fondets midler stiles til fondsstyret ved Sjefen for Saniteten i Sjøforsvaret. Tildeling av stipend skal bekjentgjøres.

§6 Ved utdeling skal det stilles som vilkår at vedkommende som mottar stipend avgir rapport til fondsstyret ved Sjefen for Saniteten i Sjøforsvaret om hvordan midlene er benyttet.

§7 Fondets midler skal til enhver tid forvaltes på beste måte av fondsstyret i overensstemmelse med fondets formål og hensikt. Fondet skal forvaltes i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Styret avlegger regnskap og årsmelding for hvert kalenderår. Regnskapet skal være revidert.

§8 Hvis fondsstyret finner at fondet bør nedlegges fremmes forslag om nedleggelse og forslag til anvendelse av restkapitalen i henhold til fondets formål til Generalinspektør for Sjøforsvaret.

§9 Statuttene kan endres av Generalinspektør for Sjøforsvaret etter forslag fra fondsstyret.

§10 Disse statutter trer i kraft 2007-01-30 og erstatter tidligere statutter datert 1998-01-01.

Jan Eirik Finseth
Kontreadmiral
Generalinspektør for Sjøforsvaret